สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   สักผา
วันที่ 31 กรกฎาคม 2560

Vatica mangachapoi Blanco subsp. obtusifolia (Elmer) P. S. Ashton

Dipterocarpaceae

ไม้ต้น สูง 10-15 ม. ลำต้นมักแคระแกร็นหรือแตกกอ มีขนกระจุกตามกิ่งอ่อน ใบรูปรีหรือรูปขอบขนาน ยาว 3-6 ซม. ปลายมน โคนรูปลิ่ม แผ่นใบหนา เกลี้ยง เส้นแขนงใบไม่ชัดเจน ก้านใบยาว 0.5-1 ซม. ช่อดอกยาวได้ถึง 10 ซม. ออกหนาแน่นช่วงปลายกิ่ง ช่อแขนงยาว 2-3 ซม. กลีบเลี้ยงยาวประมาณ 1.5 มม. ดอกสีขาว กลีบรูปไข่กลับแกมรูปขอบขนาน ยาวประมาณ 7 มม. เกสรเพศผู้ยาวประมาณ 0.5 มม. รังไข่มีขนสั้นนุ่ม ก้านเกสรเพศเมียยาวประมาณ 1 มม. ผลรูปรีกว้างเกือบกลม เกลี้ยง ยาว 8-9 มม. กลีบเลี้ยงที่ขยายเป็นปีกแยกจรดโคน ปีกยาว 2 ปีก โคนเรียวแคบ ปลายแผ่กว้าง รูปใบพาย ยาว 2-3 ซม. ปีกสั้น 3 ปีก รูปใบหอก ยาวประมาณ 1 ซม. ปลายแหลม ก้านผลยาว 1-2 มม. (ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ พันจำ, สกุล)

พบที่ฟิลิปปินส์ (ปาลาวัน) บอร์เนียว (ซาบาร์) เวียดนาม และภาคใต้ของไทยที่ถ้ำเสือ จังหวัดกระบี่ ขึ้นตามเขาหินปูนเตี้ย ๆ ความสูงไม่เกิน 100 เมตร ส่วน subsp. mangachapoi ใบบางและขนาดใหญ่กว่า พบที่คาบสมุทรมลายู บอร์เนียว และฟิลิปปินส์ เคยมีรายงานว่าพบทางภาคใต้ตอนล่างของไทย แต่ยังไม่พบตัวอย่างอ้างอิง

ชื่อพ้อง  Vatica obtusifolia Elmer

สักผา: เปลือกหรือเป็นร่องตื้น ๆ แผ่นใบหนา เกลี้ยง เส้นแขนงใบไม่ชัดเจน ช่อดอกแบบช่อแยกแขนง ช่อแขนงสั้น กลีบเลี้ยงแยกจรดโคน ปีกยาว 2 ปีก โคนเรียวแคบ ปลายแผ่กว้าง รูปใบพาย ผลเกลี้ยง (ภาพ: ถ้ำเสือ กระบี่; ภาพบนซ้ายและภาพล่าง - ราชันย์ ภู่มา; ภาพบนขวา - มานพ ผู้พัฒน์)

เอกสารอ้างอิง

Ashton, P.S. (1978). Flora Malesiana Precursores. Gardens’ Bulletin Singapore 31(1): 23.

Ashton, P.S. (1982). Dipterocarpaceae. In Flora Malesiana Vol. 9(2): 365.

Pooma, R. and M.F. Newman. (2001). Checklist of Dipterocarpacea in Thailand. Thai Forest Bulletin (Botany) 29: 181.