สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   

สะเดาปัก
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

Vatica harmandiana Pierre

Dipterocarpaceae

ดูที่ พันจำ