สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   กาฝากวงกลีบแดง
วันที่ 30 พฤษภาคม 2559

Tolypanthus pustulatus Barlow

Loranthaceae

กาฝากพุ่ม สูงได้ถึง 50 ซม. ใบเรียงตรงข้ามห่าง ๆ ใบตรงข้ามมักลดรูป รูปขอบขนาน ยาว 9-11 ซม. แผ่นใบหนา ก้านใบยาวประมาณ 1 ซม. ช่อดอกออกเป็นกระจุกสั้น ๆ ตามซอกใบ ติดบนวงกลีบประดับรูประฆังสีแดงอมชมพู มี 6-8 กลีบ เชื่อมติดกันประมาณกึ่งหนึ่งเป็นสันนูน ยาว 1.5-2 ซม. ดอกเรียงแถวเดียว 4-6 ดอก เกือบไร้ก้าน กลีบเลี้ยง 5 กลีบ บาง ขนาดเล็ก มีขนหนาแน่น ดอกสีขาว มีสันสีแดงอมชมพู เชื่อมติดกันประมาณ 2 ซม. ปลายแยกเป็น 5 กลีบ ยาวประมาณ 1 ซม. พับงอกลับ โป่งช่วงปลายกลีบถึงช่วงพับงอคล้ายเป็นตุ่ม เกสรเพศผู้ 5 อัน ยาวประมาณสองในสามของกลีบช่วงพับงอ รังไข่ใต้วงกลีบ ก้านเกสรเพศเมีย 1 อัน ยอดเกสรเป็นตุ่ม ผลสดมีเมล็ดเดียว

พืชถิ่นเดียวของไทย พบที่ภูวัว จังหวัดบึงกาฬ ขึ้นเบียนต้นไม้ในวงศ์ Lauraceae ในป่าดิบแล้ง ความสูงประมาณ 200 เมตร

สกุล Tolypanthus Tiegh. มี 6 ชนิด พบที่ศรีลังกา อินเดีย และจีนตอนใต้ ในไทยมี 2 ชนิด อีกชนิดคือ T. lageniferus (Wight) Tiegh. ที่ใบประดับส่วนมากมี 5 ใบ เชื่อมติดกันประมาณสองในสาม และไม่มีสันกลาง พบที่อินเดีย และภาคตะวันออกของไทยที่อุบลราชธานี ชื่อสกุลมาจากภาษากรีก “tolype” เป็นก้อน และ “anthos” ดอก ตามลักษณะของช่อดอกที่ติดบนวงใบประดับ

กาฝากวงกลีบแดง: ช่อดอกออกเป็นกระจุกสั้น ๆ ตามซอกใบ ติดบนวงกลีบประดับรูประฆังสีแดงอมชมพู มี 6-8 กลีบ เชื่อมติดกันประมาณกึ่งหนึ่งเป็นสันนูน (ภาพ: ภูวัว บึงกาฬ - ราชันย์ ภู่มา)

เอกสารอ้างอิง

Barlow, B.A. (2005). Tolypanthus (Loranthaceae): a new genus record for Thailand and a new species. Thai Forest Bulletin (Botany) 33: 1-7.