สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   พิศวงขาว
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

Thismia alba Holttum ex Jonker

Thismiaceae

พืชล้มลุกกินซาก ลำต้นสั้น บางครั้งแตกแขนง ใบรูปใบหอก ยาว 3-4 มม บางใส มี 1-3 ดอก ใบประดับ 3 อัน หลอดกลีบรูประฆังสีขาว ยาวประมาณ 1 ซม. มีริ้ว 6 ริ้ว ระหว่างริ้วเป็นเส้นแถบเหลือง กลีบรวมสีเหลือง รูปสามเหลี่ยม ยาว 3-4 มม. ทั้ง 6 กลีบมีรยางค์สีขาวรูปเส้นด้าย ยาวได้ถึง 1.5 ซม. วงสันนูนหนาสีเหลือง ก้านชูอับเรณูหนา ปลายมีรยางค์ แกนอับเรณูแผ่กว้างคล้ายปีกรูปสี่เหลี่ยม ที่โคนมีต่อมน้ำต้อย 2 ต่อม ผลสดรูปถ้วยสีน้ำตาล ยาวประมาณ 6 มม.

พบที่คาบสมุทรมลายู และภาคใต้ของไทยที่สงขลา พังงา ขึ้นกระจายห่าง ๆ ในป่าดิบชื้น ความสูงถึงประมาณ 300 เมตร

พิศวงขาว: ใบคล้ายเกล็ด หลอดกลีบดอกรูประฆัง สีขาว มีริ้ว กลีบสีเหลือง ทั้ง 6 กลีบมีรยางค์สีขาวรูปเส้นด้าย ผลสดรูปถ้วย (ภาพซ้ายบนและภาพขวา: นครศรีธรรมราช - ธรรมรัตน์ พุทธไทย)

เอกสารอ้างอิง

Chantanaorrapint, S. and K. Sridith. (2007) Thismia alba (Thismiaceae), a new record for Thailand. Thai Forest Bulletin (Botany) 35: 34-37.

Cramer, L.H. (1983). Burmanniaceae. In A revised handbook to the Flora of Ceylon Vol. 4: 158-159.

Jonker, F.P. (1984). Burmanniaceae. In Flora Malesiana Vol. 4: 21-25.

Larsen, K. (1987). Thismiaceae. In Flora of Thailand Vol. 5(1): 124-126.