สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   กะฉอดแรดใบขน
วันที่ 29 เมษายน 2559

Tectaria zeilanica (Houtt.) Sledge

Tectariaceae

เฟินขึ้นบนดิน ทอดนอนสั้น ๆ เกล็ดรูปสามเหลี่ยม ยาวประมาณ 5 มม. ขอบจัก ใบมีสองแบบ ใบไม่สร้างสปอร์ออกเป็นกระจุก จักแบบขนนกหรือมีใบประกอบย่อย 3 ใบ รูปรี ยาวได้ถึง 10 ซม. ก้านใบยาว 4-8 ซม. โคนมีเกล็ดหนาแน่น แผ่นใบด้านล่าง ขอบใบ และก้านใบมีขนหนาแน่น ใบที่โคนรูปขอบขนานหรือรูปรีกว้างเบี้ยว ยาวได้ถึง 3 ซม. ปลายมนกลม โคนเว้าตื้นหรือเป็นติ่งกลม ยาวได้ถึง 7 มม. ใบช่วงปลายรูปขอบขนาน ยาวได้ถึง 7 ซม. ปลายมน โคนรูปลิ่มกว้าง ขอบจักมนหรือจักเป็นพูตื้น ๆ รูปกลมแกมสามเหลี่ยม ใบสร้างสปอร์ตั้งตรง ก้านยาวได้ถึง 25 ซม. มีเกล็ดประปราย มีใบย่อย 3 ใบ ยาวได้ถึง 5 ซม. ใบข้างเรียวแคบ สั้น โคนมักเป็นติ่ง ใบปลายรูปแถบ กว้างประมาณ 2.5 มม. ขอบมีขนประปราย กลุ่มอับสปอร์เรียงทั่วทั้งแผ่นใบด้านล่าง ยกเว้นขอบใบ

พบที่อินเดีย ศรีลังกา จีนตอนใต้ ไห่หนาน ไต้หวัน ภูมิภาคอินโดจีนและมาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และหมู่เกาะแปซิฟิก ในไทยพบทุกภาค ขึ้นตามป่าดิบแล้งและป่าดิบชื้น ความสูงถึงประมาณ 500 เมตร

ชื่อพ้อง  Ophioglossum zeilanicum Houtt., Quercifilix zeilanica (Houtt.) Copel.

กะฉอดแรดใบขน: มีใบสองแบบ ใบไม่สร้างสปอร์จักเป็นพูแบบขนนกหรือมีใบประกอบย่อย 3 ใบ ใบสร้างสปอร์ใบตั้งตรง มีใบย่อย 3 ใบ รูปแถบ กลุ่มอับสปอร์เรียงทั่วทั้งแผ่นใบด้านล่าง ยกเว้นขอบใบ (ภาพ: ภูสวนทราย เลย - ปรีชา การะเกตุ)

เอกสารอ้างอิง

Lindsay, S. and D.J. Middleton. (2012 onwards). Ferns of Thailand, Laos and Cambodia. http://rbg-web2.rbge.org.uk/thaiferns/

Tagawa, M. and K. Iwatsuki. (1988). Dryopteridaceae. In Flora of Thailand Vol. 3(3): 364-384.

Xing, F., Y. Yuehong and M.J.M. Christenhusz. (2013). Tectariaceae (Tectaria). In Flora of China Vol. 2-3: 733.