สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   

โพทะเล
วันที่ 29 ธันวาคม 2559

Talipariti tiliaceum (L.) Fryxell

Malvaceae

ดูที่ ปอทะเล

ขมิ้นนางมัทรี
วันที่ 29 ธันวาคม 2559

Talipariti tiliaceum (L.) Fryxell

Malvaceae

ดูที่ ปอทะเล

บา
วันที่ 29 ธันวาคม 2559

Talipariti tiliaceum (L.) Fryxell

Malvaceae

ดูที่ ปอทะเลปอทะเล
วันที่ 29 ธันวาคม 2559

Talipariti tiliaceum (L.) Fryxell

Malvaceae

ไม้พุ่มหรือไม้ต้น สูง 3-10 ม. มีขนรูปดาวละเอียดตามหูใบ โคนใบ ริ้วประดับ กลีบเลี้ยง และโคนกลีบดอก หูใบคล้ายใบ รูปขอบขนาน ยาว 1-3 ซม. ใบรูปไข่กว้างเกือบกลม ยาว 6-15 ซม. ปลายแหลมสั้น โคนรูปหัวใจ เส้นโคนใบ 7 หรือ 9 เส้น ดอกส่วนมากออกเดี่ยว ๆ หรือออกชิดกันที่ปลายกิ่งซึ่งใบมักลดรูปดูคล้ายเป็นช่อ ก้านดอกยาว 1-3 ซม. ใบประดับคล้ายหูใบ มี 1 คู่ ก้านดอกยาว 1-3 ซม. ริ้วประดับส่วนมากมี 8-12 อัน เชื่อมติดกันเกินกึ่งหนึ่ง รูปสามเหลี่ยม ส่วนมากยาว 1-6 มม. กลีบเลี้ยงรูปใบหอก ยาว 1.5-2 ซม. เชื่อมติดกันประมาณหนึ่งในสาม ดอกรูประฆัง สีเหลือง โคนด้านในมีปื้นสีม่วงเข้ม กลีบรูปไข่กลับ ยาว 4-6 ซม. หลอดเกสรเพศผู้ยาวประมาณ 3 ซม. ก้านชูอับเรณูสั้น ก้านเกสรเพศเมียมีขนต่อมทั่วไป ผลรูปรีกว้างเกือบกลม ยาว 1.5-2 ซม. มีขนหยาบแข็งยาวหนาแน่น

พบที่อินเดีย จีน เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และออสเตรเลีย ในไทยพบทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ และภาคใต้ ขึ้นตามชายป่าดิบชื้น ป่าดิบเขา ป่าโกงกาง และชายฝั่งทะเล ความสูงถึงประมาณ 1400 เมตร มีสรรพคุณด้านสมุนไพรหลายอย่าง และนิยมเป็นไม้ประดับ ใบและดอกมักมีขนาดเล็กกว่าต้นในธรรมชาติ ส่วน var. pernambucense (Arruda) Fryxell ปัจจุบันมีสถานภาพเป็น T. pernambucense (Arruda) Bovini โคนดอกด้านในไม่มีสีเข้ม หูใบและกลีบเลี้ยงมีขนประปราย พบในอเมริกาเขตร้อน

ชื่อพ้อง  Hibiscus tiliaceus L.

ชื่อสามัญ  Cottonwood Hibiscus, Sea Hibiscus

ชื่ออื่น   บา (จันทบุรี); ขมิ้นนางมัทรี (เลย); ปอทะเล (ภาคกลาง); ปอนา (ภาคใต้); ปอฝ้าย (ภาคกลาง); ผีหยิก (เลย); โพทะเล (กรุงเทพฯ)

ปอทะเล: ริ้วประดับเชื่อมติดกันเกินกึ่งหนึ่ง ดอกรูประฆัง โคนด้านในสีเข้ม ผลแตกเป็น 5 ซีก ต้นที่เป็นไม้ประดับ ดอกและใบขนาดเล็ก ปลายใบแหลมสั้น ๆ ริ้วประดับจักตื้น ๆ (ภาพบนซ้าย: ตะรุเตา สตูล - ปรีชา การะเกตุ; ภาพบนขวาและล่างซ้าย: เกาะสุรินทร์ พังงา - สุคนธ์ทิพย์ ศิริมงคล; ภาพล่างขวา: ต้นที่เป็นไม้ประดับ cultivated - ราชันย์ ภู่มา)

เอกสารอ้างอิง

Fryxell, P.A. (2001). Talipariti (Malvaceae), a segregate from Hibiscus. Contributions from the University of Michigan Herbarium. Vol. 23: 225-270.

Phuphathanaphong, L., P. Siriruksa and G. Nuvongsri. (1989). The genus Hibiscus in Thailand. Thai Forest Bulletin (Botany) 18: 43-79.

Tang, Y., M.G. Gilbert and L.J. Dorr. (2007) Malvaceae. In Flora of China Vol. 12: 288.

ปอนา
วันที่ 29 ธันวาคม 2559

Talipariti tiliaceum (L.) Fryxell

Malvaceae

ดูที่ ปอทะเล

ปอฝ้าย
วันที่ 29 ธันวาคม 2559

Talipariti tiliaceum (L.) Fryxell

Malvaceae

ดูที่ ปอทะเล

ผีหยิก
วันที่ 29 ธันวาคม 2559

Talipariti tiliaceum (L.) Fryxell

Malvaceae

ดูที่ ปอทะเล