สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   หว้า
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

Syzygium cumini (L.) Skeels

Myrtaceae

ไม้ต้น สูงได้ถึง 35 ม. ใบรูปรีหรือรูปไข่ ยาว 8-13.5 ซม. ปลายแหลม มน หรือกลม โคนรูปลิ่มกว้าง แผ่นใบหนา มีเส้นขอบใน 1 เส้น เส้นแขนงใบจำนวนมาก ก้านใบยาว 0.5-2.8 ซม. ช่อดอกแบบช่อกระจุกแยกแขนง ยาวได้ถึง 10 ซม. ก้านช่อสั้น ดอกจำนวนมาก ไร้ก้าน ก้านดอกเทียมยาว 1-2 มม. ฐานดอกรูปถ้วย ยาว 2.5-5 มม. กลีบเลี้ยง 4 กลีบ รูปกลม ๆ ขนาดเล็ก กลีบดอก 4 กลีบ บาง รูปรีกว้างเกือบกลม ยาว 1.4-2.8 มม. มีต่อม 5-19 ต่อม เกสรเพศผู้ยาว 3.8-6 มม. รังไข่มี 2 ช่อง ผลรูปรี ยาว 1-2 ซม. สุกสีดำ

พบที่อินเดีย ศรีลังกา เนปาล จีนตอนใต้ ไห่หนาน ภูมิภาคอินโดจีนและมาเลเซีย ออสเตรเลีย ในไทยพบทุกภาค ขึ้นตามป่าเต็งรัง ป่าเบญจพรรณ ป่าดิบแล้ง และป่าดิบชื้น ความสูงถึงประมาณ 1100 เมตร ใบ ผล และเมล็ดมีสรรพคุณเป็นยาสมาน มีสรรพคุณด้านสมุนไพรหลายอย่าง

ชื่อพ้อง  Myrtus cumini L.

ชื่อสามัญ  Black plum, Jambolan

ชื่ออื่น   หว้า (ภาคกลาง); ห้าขี้แพะ (เชียงราย)

หว้า: ช่อดอกแบบช่อกระจุกแยกแขนง ไร้ก้าน ฐานดอกรูปถ้วย เกสรเพศผู้จำนวนมาก (ภาพ: พิจิตร - มานพ ผู้พัฒน์)

เอกสารอ้างอิง

Chen, J. and L.A. Craven. (2007). Myrtaceae. In Flora of China Vol. 13: 321, 355.

Parnell, J. and P. Chantaranothai. (2002). Myrtaceae. In Flora of Thailand Vol. 7(4): 811-911.

ห้าขี้แพะ
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

Syzygium cumini (L.) Skeels

Myrtaceae

ดูที่ หว้า