สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   

กะแตไม้
วันที่ 29 กรกฎาคม 2559

Streblus taxoides (Heyne ex Roth) Kurz

Moraceae

ดูที่ ข่อยน้ำข่อยน้ำ
วันที่ 29 กรกฎาคม 2559

Streblus taxoides (Heyne ex Roth) Kurz

Moraceae

ไม้พุ่ม สูงได้ถึง 5 ม. แยกเพศต่างต้น มีหนามยาวประมาณ 1.5 ซม. หูใบยาว 2-5 มม. ติดทน มีขนครุย ใบรูปรีถึงรูปใบหอก ยาว 2-18 ซม. ขอบจักฟันเลื่อยช่วงปลาย เส้นแขนงใบข้างละ 6-12 เส้น ก้านใบยาว 1-6 มม. ช่อดอกเพศผู้แบบช่อเชิงลดสั้น ๆ หรือเป็นกระจุกแน่นตามกิ่งสั้น 1-4 ช่อ ยาว 4-8 มม. ดอกเกือบไร้ก้าน กลีบรวมยาวประมาณ 1.5 มม. เกสรเพศผู้ยาวประมาณ 2 มม. ช่อดอกเพศเมียออกเดี่ยว ๆ หรือเป็นกระจุก มีดอกเดียว กลีบรวมรูปใบหอก ยาว 2-5 มม. ขยายในผลยาวได้ถึง 2 ซม. ยอดเกสรยาว 0.5-3 มม. ผลรูปรี ยาว 0.5-1 ซม.

พบที่อินเดีย ภูฏาน ศรีลังกา จีนตอนใต้ พม่า ภูมิภาคอินโดจีนและมาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ในไทยพบทุกภาค ขึ้นตามป่าดิบแล้ง และป่าดิบชื้น ความสูงถึงประมาณ 300 เมตร

ชื่อพ้อง  Trophis taxoides Heyne ex Roth

ชื่ออื่น   กะแตไม้ (ปัตตานี); ข่อยน้ำ (สุโขทัย); ข่อยหนาม (ทั่วไป); ข่อยหยอง (ลำปาง); ขี้แรด, หนามขี้แรด (ภาคใต้); สามพันตา (อุดรธานี)

ข่อยน้ำ: ดอกเพศเมียออกเดี่ยว ๆ กลีบรวมขยายในผล (ภาพซ้าย: ยะลา - ราชันย์ ภู่มา)

เอกสารอ้างอิง

Berg, C.C., N. Pattharahirantricin and B. Chantarasuwan. (2011). Moraceae. In Flora of Thailand Vol. 10(4): 667-674.

Wu, Z., Z.K. Zhou and M.G. Gilbert. (2003). Moraceae. In Flora of China Vol. 5: 28-30.

ข่อยหนาม
วันที่ 29 กรกฎาคม 2559

Streblus taxoides (Heyne ex Roth) Kurz

Moraceae

ดูที่ ข่อยน้ำ

ข่อยหยอง
วันที่ 29 กรกฎาคม 2559

Streblus taxoides (Heyne ex Roth) Kurz

Moraceae

ดูที่ ข่อยน้ำ

ขี้แรด
วันที่ 29 กรกฎาคม 2559

Streblus taxoides (Heyne ex Roth) Kurz

Moraceae

ดูที่ ข่อยน้ำ

สามพันตา
วันที่ 29 กรกฎาคม 2559

Streblus taxoides (Heyne ex Roth) Kurz

Moraceae

ดูที่ ข่อยน้ำ

หนามขี้แรด
วันที่ 29 กรกฎาคม 2559

Streblus taxoides (Heyne ex Roth) Kurz

Moraceae

ดูที่ ข่อยน้ำ