สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   

ไขนกฤช
วันที่ 29 กรกฎาคม 2559

Streblus ilicifolius (Vidal) Corner

Moraceae

ดูที่ ข่อยหนาม

ไม
วันที่ 29 กรกฎาคม 2559

Streblus ilicifolius (Vidal) Corner

Moraceae

ดูที่ ข่อยหนาม

กระชิด
วันที่ 29 กรกฎาคม 2559

Streblus ilicifolius (Vidal) Corner

Moraceae

ดูที่ ข่อยหนาม

กะฉิม
วันที่ 29 กรกฎาคม 2559

Streblus ilicifolius (Vidal) Corner

Moraceae

ดูที่ ข่อยหนาม

กาซึ้ม
วันที่ 29 กรกฎาคม 2559

Streblus ilicifolius (Vidal) Corner

Moraceae

ดูที่ ข่อยหนามข่อยหนาม
วันที่ 29 กรกฎาคม 2559

Streblus ilicifolius (Vidal) Corner

Moraceae

ไม้พุ่มหรือไม้ต้น สูงได้ถึง 20 ม. หนามยาว 1-4.5 ซม. กิ่งมีขน หูใบยาว 3-8 มม. ใบรูปรี รูปไข่กลับ ยาว 4-25 ซม. ปลายมีติ่งคล้ายหนาม ขอบจักฟันเลื่อยเป็นหนามห่าง ๆ เส้นแขนงใบข้างละ 8-12 เส้น ก้านใบยาว 0.2-1 ซม. ช่อดอกเพศผู้แบบช่อเชิงลด 1-2 ช่อ ยาว 1-5 ซม. ก้านช่อและก้านดอกสั้นมาก กลีบรวมยาวประมาณ 1 มม. เกสรเพศผู้ยาว 2-2.5 มม. ช่อดอกเพศเมียแบบช่อกระจะ ออกเดี่ยว ๆ ก้านช่อยาวประมาณ 1.5 ซม. มี 1-3 ดอก ก้านดอกยาว 2-8 มม. กลีบรวมยาว 1-2 มม. กลีบคู่ในขยายในผลยาวได้ถึง 1 ซม. มีขนครุย ยอดเกสรยาว 2-3.5 มม. ผลเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 1 ซม. กลีบรวมหุ้มประมาณกึ่งหนึ่ง

พบที่อินเดีย บังกลาเทศ จีนตอนใต้ พม่า ลาว เวียดนาม ภูมิภาคมาเลเซีย และฟิลิปปินส์ ในไทยพบกระจายทั่วไปทุกภาค โดยเฉพาะตามเขาหินปูน ความสูงถึงประมาณ 500 เมตร

ชื่อพ้อง  Taxotrophis ilicifolius Vidal

ชื่อสามัญ  Jungle holly

ชื่ออื่น   กระชิด (ภาคใต้); กะฉิม (เขมร-ปราจีนบุรี); กาซึ้ม (จันทบุรี); ข่อยหนาม (ทั่วไป); ขี้แรด (ระนอง); ขี้แรดควน (ปัตตานี); ขี้แรดเมีย (สุราษฎร์ธานี); ไขนกฤช (สระบุรี); มะโอมี (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน); ไม (มาเลย์-นราธิวาส); สยอง (ปราจีนบุรี); หนามแจง (ลำปาง); อีแรด (ปัตตานี)

ข่อยหนาม: ขอบใบจักฟันเลื่อยเป็นหนาม ช่อดอกเพศผู้แบบช่อเชิงลด 1-2 ช่อ ออกตามซอกใบ ก้านช่อสั้น (ภาพ: น้ำตกตาดขาม สกลนคร - ปรีชา การะเกตุ)

เอกสารอ้างอิง

Berg, C.C., N. Pattharahirantricin and B. Chantarasuwan. (2011). Moraceae. In Flora of Thailand Vol. 10(4): 667-674.

Wu, Z., Z.K. Zhou and M.G. Gilbert. (2003). Moraceae. In Flora of China Vol. 5: 28-30.

ขี้แรด
วันที่ 29 กรกฎาคม 2559

Streblus ilicifolius (Vidal) Corner

Moraceae

ดูที่ ข่อยหนาม

ขี้แรดเมีย
วันที่ 29 กรกฎาคม 2559

Streblus ilicifolius (Vidal) Corner

Moraceae

ดูที่ ข่อยหนาม

ขี้แรดควน
วันที่ 29 กรกฎาคม 2559

Streblus ilicifolius (Vidal) Corner

Moraceae

ดูที่ ข่อยหนาม

มะโอมี
วันที่ 29 กรกฎาคม 2559

Streblus ilicifolius (Vidal) Corner

Moraceae

ดูที่ ข่อยหนาม

สยอง
วันที่ 29 กรกฎาคม 2559

Streblus ilicifolius (Vidal) Corner

Moraceae

ดูที่ ข่อยหนาม

หนามแจง
วันที่ 29 กรกฎาคม 2559

Streblus ilicifolius (Vidal) Corner

Moraceae

ดูที่ ข่อยหนาม

อีแรด
วันที่ 29 กรกฎาคม 2559

Streblus ilicifolius (Vidal) Corner

Moraceae

ดูที่ ข่อยหนาม