สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   เครือปุงขน
วันที่ 17 สิงหาคม 2559

Stemona kerrii Craib

Stemonaceae

ไม้เถา ยาวได้ถึง 1 ม. มีขนสั้นนุ่มตามกิ่ง แผ่นใบ ก้านใบ ช่อดอก และกลีบรวม ใบเรียงเวียน รูปไข่กว้าง ยาว 4-7 ซม. โคนรูปหัวใจ เส้นใบ 9-17 เส้น ก้านใบยาว 1.5-4 ซม. ช่อดอกออกตามซอกใบ ก้านช่อยาว 1-2.5 ซม. มี 1-4 ดอก ใบประดับยาวประมาณ 5 มม. ก้านดอกยาว 1.5-4.5 ซม. ดอกสีน้ำตาลอมแดง กลีบรวมรูปไข่แกมรูปขอบขนาน ปลายเรียวแหลม ยาว 1-1.2 ซม. เกสรเพศผู้ยาว 0.8-1.2 ซม. รวมรยางค์ ปลายแกนอับเรณูรูปสามเหลี่ยมแคบ ไม่มีรยางค์คล้ายเดือย ผลเกลี้ยง รูปไข่ ยาว 1.2-1.4 ซม. มี 1-3 เมล็ด เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 5 มม.

พบที่จีนตอนใต้ พม่า และภาคเหนือของไทย ขึ้นตามป่าเบญจพรรณที่เป็นหินปูน ความสูง 200-900 เมตร

เครือปุงขน: มีขนสั้นนุ่มตามกิ่ง แผ่นใบทั้งสองด้าน ช่อดอก และกลีบรวม ทั่วไป ช่อดอกออกตามซอกใบ ผลเกลี้ยงรูปไข่ กลีบรวมติดทน (ภาพ: แม่ออน เชียงใหม่ - ราชันย์ ภู่มา)

เอกสารอ้างอิง

Duyfjes, B.E.E. and P. Inthachub. (2011). Stemonaceae. In Flora of Thailand Vol. 11(1): 75-94.