สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   เครือปุงดอกสั้น
วันที่ 17 สิงหาคม 2559

Stemona involuta Inthachub

Stemonaceae

ไม้เถา ยาวได้ถึง 1 ม. เกลี้ยง ใบเรียงเวียน รูปหัวใจหรือรูปไข่แกมรูปสามเหลี่ยม ยาว 5-11 ซม. โคนตัดหรือเว้าตื้น เส้นใบ 7-9 เส้น ก้านใบยาว 3.5-6.5 ซม. ช่อดอกออกตามซอกใบ ไร้ก้านช่อ มีดอกเดียว ใบประดับยาว ประมาณ 7 มม. ก้านดอกยาว 0.5-1.7 ซม. ดอกสีน้ำตาลเข้มอมแดง กลีบรวมรูปไข่แกมรูปใบหอก ปลายเรียวแหลม ยาว 1.5-2 ซม. เกสรเพศผู้ยาว 1.3-1.5 ซม. รวมรยางค์ ปลายแกนอับเรณูขอบม้วน ไม่มีรยางค์คล้ายเดือย ผลเกลี้ยง รูปไข่ ยาวประมาณ 1.3 ซม. มี 3-6 เมล็ด รูปไข่ ยาว 7-8 มม.

พืชถิ่นเดียวของไทย พบทางภาคเหนือที่สุโขทัย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ขอนแก่น และภาคตะวันออกที่นครราชสีมา ขึ้นตามป่าโปร่งที่มีหินโผล่ ความสูง 100-300 เมตร

เครือปุงดอกสั้น: ใบเรียงเวียน รูปหัวใจ โคนตัดหรือเว้าตื้น เส้นโคนใบ 7-9 เส้น ช่อดอกไร้ก้านช่อ มีดอกเดียว ดอกสีน้ำตาลเข้มอมแดง (ภาพ: น้ำพอง ขอนแก่น - ปาจรีย์ อินทะชุบ)

เอกสารอ้างอิง

Duyfjes, B.E.E. and P. Inthachub. (2011). Stemonaceae. In Flora of Thailand Vol. 11(1): 75-94.