สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   เครือปุง
วันที่ 17 สิงหาคม 2559

Stemona aphylla Craib

Stemonaceae

ไม้เถา ยาว 2-4 ม. เกลี้ยง ใบเรียงเวียน รูปไข่กว้าง ยาว 6-8 ซม. โคนตัดหรือรูปหัวใจ เส้นใบ 9-11 เส้น ก้านใบยาว 4-17 ซม. ช่อดอกออกตามซอกใบ ไร้ก้านหรือยาวประมาณ 5 มม. มี 1-3 ดอก ใบประดับยาว 0.8-1 ซม. ก้านดอกยาว 0.5-2 ซม. ดอกสีน้ำตาลอมเขียวหรือแดง กลีบรวมรูปใบหอกปลายเรียวแหลม ยาว 2-2.5 ซม. เกสรเพศผู้ยาว 1.5-2.7 ซม. รวมรยางค์ที่ปลายแกนอับเรณูรูปลิ่มแคบ ไม่มีรยางค์คล้ายเดือย ผลรูปรี ยาว 2-3 ซม. มี 5-6 เมล็ด เรียว ยาว 1-1.2 ซม.

พืชถิ่นเดียวของไทย พบกระจายทางภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขึ้นตามป่าเบญจพรรณ หรือบนเขาหินปูน ความสูง 200-700 เมตร

ชื่ออื่น   เครือปุง (ภาคเหนือ); หนอนตายหยาก (อุดรธานี, ภาคตะวันออก)

เครือปุง: ช่อดอกมี 1-3 ดอก ดอกสีน้ำตาลอมเขียวหรือแดง กลีบรวมรูปใบหอกปลายเรียวแหลม รยางค์ที่ปลายแกนอับเรณูรูปลิ่มแคบ (ภาพ: ภูพาน สกลนคร - ปาจรีย์ อินทะชุบ)

เอกสารอ้างอิง

Duyfjes, B.E.E. and P. Inthachub. (2011). Stemonaceae. In Flora of Thailand Vol. 11(1): 75-94.

หนอนตายหยาก
วันที่ 17 สิงหาคม 2559

Stemona aphylla Craib

Stemonaceae

ดูที่ เครือปุง