สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   

ว่านจุก
วันที่ 3 มกราคม 2561

Spathoglottis plicata Blume

Orchidaceae

ดูที่ เหลืองพิศมร