สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   พันซี
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

Sonerila erecta Jack

Melastomataceae

ไม้ล้มลุก สูงได้ประมาณ 50 ซม. มีขนต่อมตามกิ่ง แผ่นใบด้านล่าง และฐานดอก แตกกิ่งจำนวนมาก ใบรูปรี รูปขอบขนาน หรือรูปใบหอก ยาว 0.5-3 ซม. ปลายแหลมหรือกลม โคนแหลมหรือสอบ ขอบจักฟันเลื่อยถี่ มีขนครุยห่าง ๆ เส้นโคนใบข้างละ 1-2 เส้น ก้านใบยาว 2-4 มม. ช่อดอกยาวได้ถึง 12 ซม. มีขนกระจาย ดอกเรียงสองแถว แถวละ 3-10 ดอก ก้านดอกยาว 1-4 มม. ฐานดอกรูปทรงกระบอกแคบ ยาว 4-8 มม. ดอกสีชมพูอมม่วง กลีบรูปรีหรือรูปไข่ ยาว 4-8 มม. ก้านกลีบยาวประมาณ 2 มม. ปลายเป็นติ่งสั้น ๆ เกสรเพศผู้ 3 อัน อับเรณูสีเหลือง ยาว 2-4 มม. ผลรูปทรงกระบอก ยาว 0.6-1.2 ซม. มีริ้ว เกลี้ยงหรือมีขนยาวกระจาย (ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ สาวสนม, สกุล)

พบที่อินเดีย จีนตอนใต้ พม่า และคาบสมุทรมลายู ในไทยพบกระจายทุกภาค ขึ้นตามร่มเงาหรือที่โล่งที่ชื้นแฉะ ในป่าดิบแล้ง ป่าเบญจพรรณ และป่าดิบชื้น ความสูง 100-1300 เมตร

พันซี: ไม้ล้มลุก แตกกิ่งจำนวนมาก ช่อดอกแบบช่อวงแถวเดี่ยว ดอกเรียงสองแถว กลีบดอก 3 กลีบ มีก้านกลีบ ปลายกลีบแหลมเป็นติ่งสั้น ๆ เกสรเพศผู้ 3 อัน โคนแฉกลึก 2 พู ผลรูปทรงกระบอก มีริ้ว (ภาพ: เขาพระวิหาร ศรีสะเกษ - ราชันย์ ภู่มา)

เอกสารอ้างอิง

Renner, S.S., G. Clausing, N. Cellinese and K. Meyer. (2001). Melastomataceae. In Flora of Thailand Vol. 7(3): 485-486.