สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   

เชียง
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

Shorea roxburghii G. Don

Dipterocarpaceae

ดูที่ พะยอม

เซี่ยว
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

Shorea roxburghii G. Don

Dipterocarpaceae

ดูที่ พะยอม

แคน
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

Shorea roxburghii G. Don

Dipterocarpaceae

ดูที่ พะยอม

กะยอม
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

Shorea roxburghii G. Don

Dipterocarpaceae

ดูที่ พะยอม

กูวิง
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

Shorea roxburghii G. Don

Dipterocarpaceae

ดูที่ พะยอม

ขะยอม
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

Shorea roxburghii G. Don

Dipterocarpaceae

ดูที่ พะยอม

ขะยอมดง
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

Shorea roxburghii G. Don

Dipterocarpaceae

ดูที่ พะยอมพะยอม
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

Shorea roxburghii G. Don

Dipterocarpaceae

ไม้ต้น สูง 15-25 ม. โคนมีพูพอนตื้น ๆ เปลือกแตกเป็นร่อง มีขนสั้นนุ่มและเกล็ดสีน้ำตาลตามกิ่งอ่อน หูใบ ก้านใบ แผ่นใบด้านล่าง และกลีบเลี้ยงด้านนอก หูใบรูปแถบขนาดเล็ก ใบรูปขอบขนาน ยาว 5-15 ซม. เส้นแขนงใบข้างละ 14-20 เส้น ก้านใบยาว 2-4 ซม. ช่อดอกยาว 3-8 ซม. ช่อแยกแขนงมี 2-4 ดอก ตาดอกเรียวยาว ก้านดอกยาวประมาณ 2 มม. กลีบเลี้ยงรูปสามเหลี่ยม ยาวประมาณ 5 มม. ดอกสีครีม โคนมีปื้นสีชมพู รูปขอบขนานแกมรูปไข่ ยาวได้ถึง 1.2 ซม. เกสรเพศผู้ 15 อัน ก้านชูอับเรณูสั้น อับเรณูเรียวยาวประมาณ 1 มม. รยางค์ยาวประมาณ 1.5 เท่าของอับเรณู รังไข่เกลี้ยง ก้านเกสรเพศเมียยาว 3-4 มม. ยอดเกสรจัก 3 พู หลอดกลีบเลี้ยงหุ้มผล เกลี้ยง ปีกยาว 3 ปีก ยาว 5-10 ซม. ปีกสั้น 2 ปีก ยาว 3-6 ซม. ผลรูปไข่ ยาว 1.5-2 ซม. ติ่งแหลมยาว 3-5 มม.

พบที่อินเดีย พม่า ภูมิภาคอินโดจีน คาบสมุทรมลายูตอนบน ในไทยพบทุกภาค ขึ้นตามป่าเต็งรัง ป่าเบญจพรรณ ป่าดิบแล้ง และป่าดิบชื้นใกล้ชายฝั่งทะเล ความสูงถึงประมาณ 1500 เมตร

ชื่อสามัญ  White meranti

ชื่ออื่น   กะยอม (เชียงใหม่); กูวิง (มาเลย์-นราธิวาส); ขะยอม (ลาว); ขะยอมดง (ภาคเหนือ); แคน (เลย); เชียง, เซี่ยว (กะเหรี่ยง-เชียงใหม่); พะยอม (ภาคกลาง); พะยอมดง (ภาคเหนือ); พะยอมทอง (ปราจีนบุรี, สุราษฎร์ธานี); ยอม (ภาคใต้); ยางหยวก (น่าน); สุกรม (ภาคกลาง)

พะยอม: ใบรูปขอบขนาน ช่อดอกแบบช่อกระจุกแยกแขนง กลีบดอกบิดเวียน ผลมีปีกยาว 3 ปีก ปีกสั้น 2 ปีก (ภาพดอก: กาญจนบุรี - ปิยชาติ ไตรสารศรี; ภาพผล: เชียงดาว เชียงใหม่ - ราชันย์ ภู่มา)

เอกสารอ้างอิง

Ashton, P.S. (1982). Dipterocarpaceae. In Flora Malesiana Vol. 9: 493.

Pooma, R. and M. Newman. (2001). Checklist of Dipterocarpaceae in Thailand. Thai Forest Bulletin (Botany) 29: 156-177.

Smitinand, T., J.E. Vidal and P.H. Hô. (1990). Dipterocarpaceae. Flore du Cambodge, du Laos et du Vietnam. 25: 84-104.

พะยอมดง
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

Shorea roxburghii G. Don

Dipterocarpaceae

ดูที่ พะยอม

พะยอมทอง
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

Shorea roxburghii G. Don

Dipterocarpaceae

ดูที่ พะยอม

ยอม
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

Shorea roxburghii G. Don

Dipterocarpaceae

ดูที่ พะยอม

ยางหยวก
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

Shorea roxburghii G. Don

Dipterocarpaceae

ดูที่ พะยอม

สุกรม
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

Shorea roxburghii G. Don

Dipterocarpaceae

ดูที่ พะยอม