สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   

สยา
วันที่ 31 กรกฎาคม 2560

Shorea assamica Dyer subsp. globifera (Ridl.) Y. K. Yang & J. K. Wu

Dipterocarpaceae

ดูที่ สยาขาว

สยาแดง
วันที่ 31 กรกฎาคม 2560

Shorea assamica Dyer subsp. globifera (Ridl.) Y. K. Yang & J. K. Wu

Dipterocarpaceae

ดูที่ สยาขาวสยาขาว
วันที่ 31 กรกฎาคม 2560

Shorea assamica Dyer subsp. globifera (Ridl.) Y. K. Yang & J. K. Wu

Dipterocarpaceae

ไม้ต้น สูงได้ถึง 40 ม. พูพอนขนาดใหญ่ ชันสีขาว มีขนสั้นนุ่มหนาแน่นตามกิ่งอ่อน หูใบ เส้นแขนงใบด้านล่าง ก้านใบ ช่อดอก กลีบเลี้ยงและกลีบดอกด้านนอก และผล หูใบรูปไข่ ยาวได้ถึง 1.5 ซม. ใบรูปรี ยาว 4-9 ซม. ปลายเป็นติ่งแหลมสั้น ๆ โคนมนหรือกลม เส้นแขนงใบข้างละ 12-15 เส้น ก้านใบยาว 5-7 มม. ช่อดอกยาว 5-8 ซม. ตาดอกรูปรี ก้านดอกสั้นมาก กลีบเลี้ยงรูปขอบขนานหรือรูปไข่ ยาว 3-4 มม. ดอกสีขาว โคนสีชมพู กลีบรูปขอบขนาน ปลายมน ยาวประมาณ 1 ซม. เกสรเพศผู้ 15 อัน เรียง 2 วง อับเรณูรูปขอบขนาน ฐานก้านเกสรเพศเมียไม่ชัดเจน ผลรูปไข่กว้าง ยาว 1-1.2 ซม. ปีกยาว 3 ปีก ยาว 6-9 ซม. ปีกสั้น 2 ปีก ยาว 3-5.5 ซม. โคนปีกโอบหุ้มผลเกือบตลอดความยาว ก้านผลยาวประมาณ 1 มม. (ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ พะยอม, สกุล)

พบที่คาบสมุทรมลายู สุมาตรา และภาคใต้ของไทยที่สุราษฎร์ธานี สงขลา สตูล ยะลา นราธิวาส ขึ้นตามสันเขาในป่าดิบชื้น ความสูงถึงประมาณ 800 เมตร แยกเป็นหลายชนิดย่อย ส่วน subsp. assamica พบที่อินเดีย จีนตอนใต้ และพม่า

ชื่อพ้อง  Shorea globifera Ridl.

ชื่อสามัญ  White Meranti

ชื่ออื่น   สยา, สยาขาว, สยาแดง (ยะลา, นราธิวาส)

สยาขาว: ช่อดอกแบบช่อแยกแขนง ดอกเรียงห่าง ๆ ตาดอกรูปรี ดอกสีขาว กลีบรูปขอบขนาน โคนปีกโอบหุ้มผลเกือบตลอดความยาว (ภาพ: ยะลา - มานพ ผู้พัฒน์)

เอกสารอ้างอิง

Ashton, P.S. (1982). Dipterocarpaceae. In Flora Malesiana Vol. 9: 491.

Pooma, R. and M. Newman. (2001). Checklist of Dipterocarpaceae in Thailand. Thai Forest Bulletin (Botany) 29: 158.