สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   บลูลิป
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2559

Sclerochiton harveyanus Nees

Acanthaceae

ไม้พุ่มหรือรอเลื้อย สูงได้ถึง 3 ม. กิ่งอ่อนมีขนละเอียด ใบเรียงตรงข้าม บางครั้งขนาดไม่เท่ากัน รูปรี ยาว 1.5-7 ซม. มักมีขนครุยตามเส้นกลางใบทั้งสองด้าน ขอบเรียบหรือจักซี่ฟัน ก้านใบยาว 0.8-1.5 ซม. ดอกเรียงเป็นกระจุกหนาแน่นที่ปลายกิ่งหรือกิ่งด้านข้าง ก้านดอกสั้น ใบประดับย่อย 2 อัน รูปไข่หรือรูปขอบขนาน ยาว 4-6 มม. ขอบบาง มีขน กลีบเลี้ยง 5 กลีบ แยกจรดโคน รูปขอบขนาน ยาว 0.6-1 ซม. ขอบบาง ดอกสีม่วง หลอดกลีบดอกยาว 6-8 มม. มีแถบขนใกล้จุดที่เกสรเพศผู้ติด กลีบบานแผ่ออกด้านข้างด้านเดียว ยาว 1.3-1.8 ซม. ปลายแยกเป็น 5 กลีบ ยาว 5-6 มม. เกสรเพศผู้ 4 อัน ก้านชูอับเรณูยาว 8-9 มม. กลางอับเรณูมีขนเครา ผลแห้งแตก ยาว 1-1.4 ซม. ไร้ก้าน มี 4 เมล็ด ผิวมีเกล็ดจักซี่หวี

มีถิ่นกำเนิดในแอฟริกาแถบประเทศโมซัมบิก ซิมบับเว สวาซิแลนด์ และแอฟริกาใต้ เป็นไม้ประดับทั่วไปในเขตร้อน แตกพุ่มหนาแน่น

สกุล Sclerochiton Harv. มีประมาณ 20 ชนิด พบเฉพาะในแอฟริกา ชื่อสกุลมาจากภาษากรีก “skleros” แห้ง และ “chiton” หุ้ม ตามลักษณะผล

บลูลิป: ดอกเรียงเป็นกระจุกหนาแน่น กลีบบานแผ่ออกด้านข้างด้านเดียว ปลายแยกเป็น 5 กลีบ เกสรเพศผู้ 4 อัน กลางอับเรณูมีขนเครา (ภาพ: cultivated - ราชันย์ ภู่มา)

เอกสารอ้างอิง

Vollesen, K. (1991). A revision of the African genus Sclerochiton (Acanthaceae: Acantheae). Kew Bulletin 46(1): 12-13.