สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   มือพระนารายณ์ใบวน
วันที่ 30 มีนาคม 2560

Schefflera poomae Esser & Jebb

Araliaceae

ไม้พุ่ม สูงได้ถึง 5 ม. หูใบรูปรี ยาว 1-1.3 ซม. ใบเรียงเวียนหนาแน่นที่ปลายกิ่ง ก้านใบยาว 4-20 ซม. ใบย่อยมี 6-10 ใบ รูปรีหรือรูปขอบขนาน ยาว 16-20 ซม. ปลายมีติ่งแหลม โคนกลมหรือเว้าตื้น แผ่นใบด้านล่างมีขนสีน้ำตาลอ่อนหนาแน่น ก้านใบย่อยยาว 2.5-5 ซม. แกนช่อหนา สั้น ช่อแขนงย่อยแบบช่อกระจะ มี 8-9 ช่อ ยาว 30-50 ซม. แต่ละช่อมีช่อซี่ร่ม 15-25 ช่อ ไร้ก้านหรือก้านยาว 1-3 มม. ช่อที่โคนยาวได้ถึง 1 ซม. ช่อซี่ร่มมี 9-15 ดอก ก้านดอกยาว 2-6 มม. หลอดกลีบเลี้ยงยาวเท่า ๆ กลีบดอก ดอกสีขาว มี 6 กลีบ ยาวประมาณ 3 มม. ก้านชูอับเรณูยาวกว่ากลีบดอก ก้านเกสรเพศเมียเชื่อมติดกันประมาณ 1 มม. ยอดเกสร 6 อัน ผลรูปรี ยาว 4-6 มม. มีร่องชัดเจน

พืชถิ่นเดียวของไทย พบทางภาคเหนือที่ดอยหัวหมด จังหวัดตาก ขึ้นตามที่โล่งบนเขาหินปูน ความสูง 850-1000 เมตร คำระบุชนิดตั้งตามดร.ราชันย์ ภู่มา

มือพระนารายณ์ใบวน: ใบย่อยมี 6-10 ใบ ช่อแขนงย่อยแบบช่อกระจะ กลีบดอกมี 6 กลีบ (ภาพ: อุ้มผาง ตาก - ปรีชา การะเกตุ)

เอกสารอ้างอิง

Esser, H.-J. and M.H.P. Jebb. (2010). A new Schefflera and taxonomic notes on Araliaceae from Thailand. Thai Forest Bulletin (Botany) 38: 162-163.

Xiang, Q. and P.P. Lowry. (2007). Araliaceae. In Flora of China Vol. 13: 454, 458-459.