สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   

เล็บมือนาง
วันที่ 30 มีนาคม 2560

Schefflera elliptica (Blume) Harms

Araliaceae

ดูที่ มือพระนารายณ์

นิ้วมือพระนารายณ์
วันที่ 30 มีนาคม 2560

Schefflera elliptica (Blume) Harms

Araliaceae

ดูที่ มือพระนารายณ์มือพระนารายณ์
วันที่ 30 มีนาคม 2560

Schefflera elliptica (Blume) Harms

Araliaceae

ไม้เถาหรืออิงอาศัย สูงได้ถึง 3 ม. หูใบยาว 5-6 มม. ใบย่อยมี 5-7 ใบ ก้านยาว 4-18 ซม. ใบย่อยรูปรีหรือรูปขอบขนาน ยาว 8-17 ซม. ก้านใบย่อยยาว 1.5-7 ซม. แกนกลางช่อดอกยาวได้ถึง 9 ซม. มีขนรูปดาวสั้นนุ่ม ใบประดับรูปสามเหลี่ยมมน ยาว 0.8-1.5 ซม. ช่อแยกแขนงยาว 5-18 ซม. ช่อซี่ร่มมี 5-13 ช่อ ก้านช่อยาว 0.5-2.5 ซม. ใบประดับเรียวแคบ ยาวประมาณ 1 ซม. มี 7-16 ดอก ก้านดอกยาว 2-5 มม. ขยายในผล กลีบดอก 5 กลีบ รูปไข่ ยาว 1.5-2.5 มม. ก้านชูอับเรณูยาวประมาณ 3 มม. จานฐานดอกรูปกรวย รังไข่มี 5 ช่อง ยอดเกสรเพศเมีย 5 อัน ไร้ก้าน ติดทน ผลรูปไข่กว้าง ยาว 3.5-5 มม. สุกสีส้ม

พบที่อินเดีย จีนตอนใต้ และเวียดนาม ในไทยพบทุกภาค ขึ้นตามป่าดิบแล้ง ป่าดิบเขา และป่าดิบชื้นใกล้ชายฝั่งทะเล ความสูงถึงประมาณ 1100 เมตร ต้นและเปลือกรากเคี้ยวแก้อาการท้องไส้ปั่นป่วน เปลือก ราก กิ่ง ใบ และผล บดประคบแก้บวม ปวดข้อ และกระดูกร้าว

ชื่อพ้อง  Sciodaphyllum ellipticum Blume

ชื่อสามัญ  Climbing umbrella tree

ชื่ออื่น   นิ้วมือพระนารายณ์ (ภาคใต้); มือพระนารายณ์ (ตราด); เล็บมือนาง (ภาคกลาง); อ้อยช้าง (อุตรดิตถ์)

มือพระนารายณ์: ใบย่อยมี 5-7 ใบ เกลี้ยง ยอดเกสรเพศเมีย 5 อัน ไร้ก้าน ติดทน (ภาพ: อุ้มผาง ตาก - ปรีชา การะเกตุ)

เอกสารอ้างอิง

Esser, H.-J. and M.H.P. Jebb. (2010). A new Schefflera and taxonomic notes on Araliaceae from Thailand. Thai Forest Bulletin (Botany) 38: 162-163.

Xiang, Q. and P.P. Lowry. (2007). Araliaceae. In Flora of China Vol. 13: 454, 458-459.

อ้อยช้าง
วันที่ 30 มีนาคม 2560

Schefflera elliptica (Blume) Harms

Araliaceae

ดูที่ มือพระนารายณ์