สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   

ปีจูนา
วันที่ 30 มีนาคม 2560

Schefflera bengalensis Gamble

Araliaceae

ดูที่ มือพระฤาษี

ฟิชิง
วันที่ 30 มีนาคม 2560

Schefflera bengalensis Gamble

Araliaceae

ดูที่ มือพระฤาษี

มือเทวดา
วันที่ 30 มีนาคม 2560

Schefflera bengalensis Gamble

Araliaceae

ดูที่ มือพระฤาษีมือพระฤาษี
วันที่ 30 มีนาคม 2560

Schefflera bengalensis Gamble

Araliaceae

ไม้ต้น รอเลื้อย หรืออิงอาศัย สูงได้ถึง 8 ม. ปลายกิ่งมีช่องอากาศขนาดใหญ่ หูใบรูปกลม ยาวประมาณ 1 ซม. ก้านใบยาว 13-26 ซม. ใบย่อยมี 5-9 ใบ รูปรีหรือรูปไข่กลับ ยาว 9-20 ซม. ปลายมีติ่งแหลม โคนมน แผ่นใบเกลี้ยง ก้านใบย่อยยาว 1.5-6.5 ซม. ช่อดอกออกที่ปลายกิ่ง ยาว 10-20 ซม. ใบประดับที่โคนรูปเกือบกลม ยาวประมาณ 1 ซม. ช่อแขนงย่อย มี 4-16 ช่อ ยาว 8-25 ซม. แต่ละช่อมีช่อซี่ร่ม 15-32 ช่อ ก้านช่อยาว 2-8 มม. ช่อซี่ร่มมี 5-10 ดอก ก้านดอกยาว 1-2 มม. หลอดกลีบเลี้ยงยาวประมาณ 1 มม. ดอกสีเขียวอมเหลือง มี 5 กลีบ รูปไข่ ยาว 1.5-2 มม. ก้านชูอับเรณูยาวกว่ากลีบดอก ยอดเกสร 5 อัน ไร้ก้าน ผลรูปรี ยาว 3.5-5 มม. มีร่องชัดเจน

พบที่อินเดีย ภูฏาน บังกลาเทศ จีนตอนใต้ พม่า ภูมิภาคอินโดจีน ในไทยพบทางภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขึ้นตามป่าดิบแล้ง ป่าดิบเขา และป่าสน ความสูง 850-1500 เมตร ส่วนต่าง ๆ มีกลิ่นหอม

ชื่ออื่น   ปีจูนา, ฟิชิง (กะเหรี่ยง-เชียงใหม่); มือเทวดา (เชียงใหม่); มือพระฤๅษี (นครพนม); ว่านอ้อยช้าง (เลย); หนวดปลาหมึกเขา (เชียงใหม่)

มือพระฤๅษี: ไม้อิงอาศัย ใบย่อยมี 5-9 ใบ ช่อดอกออกที่ปลายกิ่ง (ภาพ: ดอยสุเทพ เชียงใหม่ - ปรีชา การะเกตุ)

เอกสารอ้างอิง

Xiang, Q. and P.P. Lowry. (2007). Araliaceae (Schefflera elliptica pro part). In Flora of China Vol. 13: 459.

ว่านอ้อยช้าง
วันที่ 30 มีนาคม 2560

Schefflera bengalensis Gamble

Araliaceae

ดูที่ มือพระฤาษี

หนวดปลาหมึกเขา
วันที่ 30 มีนาคม 2560

Schefflera bengalensis Gamble

Araliaceae

ดูที่ มือพระฤาษี