สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   ช้าสามแก้ว
วันที่ 28 กันยายน 2559

Saurauia pentapetala (Jack) Hoogland

Actinidiaceae

ไม้พุ่มหรือไม้ต้น สูงได้ถึง 12 ม. มีขนสีน้ำตาล ปุ่มเล็ก ๆ ตามกิ่งอ่อน ก้านใบ แผ่นใบด้านล่าง ก้านดอก และกลีบเลี้ยงด้านนอก ใบรูปไข่กลับหรือรูปขอบขนาน ยาว 7-30 ซม. ขอบใบจักฟันเลื่อย มีขนแข็ง ก้านใบยาว 1-4 ซม. ดอกออกเป็นช่อกระจุกตามซอกใบ ตามปุ่มบนกิ่ง แต่ละช่อมี 1-10 ดอก ก้านดอกยาว 1-2 ซม. กลีบเลี้ยงรูปไข่กลับ ยาว 0.3-1 ซม. ดอกรูประฆังกว้าง สีขาวหรือสีชมพูอ่อน ยาว 0.6-1 ซม. กลีบรูปไข่ ปลายพับงอ ก้านชูอับเรณูยาวประมาณ 3 มม. รังไข่เกลี้ยง ก้านเกสรเพศเมียมี 3-4 อัน ติดทน ผลรูปรีกว้าง กว้าง 6-8 มม. ยาว 5-6 มม.

พบที่คาบสมุทรมลายู ในไทยพบทางภาคตะวันออกที่เขาใหญ่ จังหวัดปราจีนบุรี และภาคใต้ ขึ้นตามป่าดิบชื้น ริมลำธารหรือที่ลาดชัน ความสูงถึงประมาณ 800 เมตร ในหนังสือพรรณพฤกษชาติของประเทศไทยระบุว่าเป็น S. tristyla DC.

ชื่อพ้อง  Ternstroemia pentapetala Jack

ช้าสามแก้ว: ช่อดอกออกเป็นกระจุกบนกิ่ง กลีบดอกเรียงซ้อนเหลื่อม รูประฆังกว้าง เกสรเพศเมีย 3-4 อัน ติดทน (ภาพ: น้ำตกรามัญ ยะลา - สุคนธ์ทิพย์ ศิริมงคล)

เอกสารอ้างอิง

Keng, H. (1972). Saurauiaceae. In Flora of Thailand Vol. 2(2): 110-111.

Rafidah, A.R. (2013). Actinidiaceae. In Flora of Peninsular Malaysia. Vol. 4: 5-24.