สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   ยมดอย
วันที่ 28 เมษายน 2560

Sarcotheca laxa (Ridl.) R. Knuth

Oxalidaceae

ไม้พุ่มหรือไม้ต้น สูงได้ถึง 15 ม. ใบเรียงเวียน รูปขอบขนานหรือรูปใบหอก ยาว 5-23 ซม. ปลายแหลมยาวหรือยาวคล้ายหาง ก้านใบยาว 0.5-2.5 ซม. ช่อดอกแบบช่อแยกแขนง ยาวได้ถึง 30 ซม. ช่อย่อยแบบช่อกระจุกสั้น ๆ ก้านดอกยาว 0.5-1 มม. ใบประดับขนาดเล็ก ร่วงเร็ว กลีบเลี้ยงเชื่อมติดกันที่โคน รูปขอบขนาน ยาว 1-2 มม. ติดทน กลีบดอก 5 กลีบ รูปใบหอกแกมรูปไข่กลับ ยาว 4-7 มม. มีก้านกลีบสั้น ๆ เกสรเพศผู้อันสั้น 5 อัน อันยาว 5 อัน เชื่อมติดกันที่โคน ในดอกที่ก้านเกสรเพศเมียสั้น ยาว 1-2.5 มม. และ 2-3.5 มม. ในดอกที่ก้านเกสรเพศเมียยาว ยาว 0.5-1 มม. และ 1-1.7 มม. รังไข่มี 5 ช่อง เชื่อมติดกัน ก้านเกสรเพศเมีย 5 อัน แบบสั้น ยาวประมาณ 0.5 มม. แบบยาว ยาว 2-3 มม. ผลสด รูปรี ยาว 0.6-1.3 ซม. สุกสีแดง มี 1-3 เมล็ด รูปขอบขนาน ยาว 5-9 มม.

พบที่คาบสมุทรมลายู สุมาตรา และภาคใต้ตอนล่างของไทย ที่นราธิวาส ขึ้นตามป่าดิบชื้น ความสูงระดับต่ำ ๆ มีความผันแปรสูง แยกออกเป็นหลาย varities ตามลักษณะของสิ่งปกคลุม

สกุล Sarcotheca Blume มี 11 ชนิด พบเฉพาะในภูมิภาคมาเลเซีย ในไทยมีชนิดเดียว ชื่อสกุลมาจากภาษากรีก “sarkos” สด และ “theke” กล่อง หมายถึงผลสดกินได้

ชื่อพ้อง  Connaropsis laxa Ridl., Sarcotheca glabra (Ridl.) R. Knuth

ยมดอย: ใบเรียงเวียน ปลายแหลมยาว ช่อดอกออกเป็นกระจุกสั้น ๆ บนช่อแบบแยกแขนง ผลสด สุกสีแดง (ภาพ: แว้ง นราธิวาส - มนตรี ธนรส)

เอกสารอ้างอิง

Veldkamp, J.F. (1967). A revision of Sarcotheca Bl. and Dapania Korth. (Oxalidaceae). Blumea 15: 533.