สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   คำปองแสด
วันที่ 17 สิงหาคม 2559

Ridleyandra flammea (Ridl.) A. Weber

Gesneriaceae

ไม้ล้มลุก โคนมีเนื้อไม้ สูงได้ถึง 10 ซม. มีขนหนาแน่น ใบเรียงตรงข้าม รูปไข่กลับหรือแกมขอบขนาน ยาว 5-18 ซม. ปลายมนกว้าง โคนมนหรือเว้าตื้น ก้านใบยาว 1.5-5 ซม. ช่อดอกแบบช่อกระจุก ก้านช่อยาว 6-10 ซม. มี 2-3 ดอก ก้านดอกยาวประมาณ 5 มม. กลีบเลี้ยง 5 กลีบ แฉกลึก รูปใบหอก ยาว 1.5-2 ซม. ดอกสีแดงอมส้ม รูปปากเปิด หลอดกลีบดอกยาว 4-6 ซม. กลีบบน 2 กลีบ กลีบล่าง 3 กลีบ รูปรีกว้าง ยาวประมาณ 5 มม. เกสรเพศผู้อันสั้น 2 อัน อันยาว 2 อัน ติดที่โคนหลอดกลีบดอกด้านใน ก้านชูอับเรณูยาว 1.2-2 ซม. อับเรณูแต่ละคู่เชื่อมติดกัน รังไข่มีขนต่อมหนาแน่น ก้านเกสรเพศเมียยาวได้ถึง 3 ซม. ยอดเกสรเพศเมียแผ่บานออก ผลสดหรือแห้ง แตกด้านบน รูปแถบ ยาว 5-6 ซม. มีขนต่อมกระจาย

พบทางตอนบนคาบสมุทรมาเลเซียและภาคใต้ตอนล่างของไทยที่นราธิวาส ขึ้นบนก้อนหินหรือพื้นดินตามที่ลาดชันใกล้ลำธารในป่าดิบชื้น ความสูงระดับต่ำ ๆ

สกุล Ridleyandra A. Weber & B. L. Burtt เป็นสกุลที่แยกมาจากสกุล Didissandra มีกว่า 20 ชนิด พบที่คาบสมุทรมลายู บอร์เนียว และภาคใต้ตอนล่างของไทยซึ่งมี 3 ชนิด อีก 2 ชนิด คือ แววนกแว่น R. latisepala (Ridl.) A. Weber หลอดกลีบดอกสีม่วง และ R. kerrii A. Weber หลอดกลีบดอกสีขาว ชื่อสกุลตั้งตามนักพฤกษศาสตร์ชาวอังกฤษ Henry Nicholas Ridley (1855-1956)

ชื่อพ้อง  Didissandra flammea Ridl.

คำปองแสด: ลำต้นมีขนหนาแน่น ใบเรียงตรงข้าม ปลายมนกว้าง ก้านใบสั้น ช่อดอกแบบช่อกระจุก ดอกรูปปากเปิด ผลรูปแถบ (ภาพบน: สุคิริน นราธิวาส - มานพ ผู้พัฒน์); แววนกแว่น: หลอดกลีบดอกสีม่วง ผลสด แตกด้านบน (ภาพล่าง: นราธิวาส - มานพ ผู้พัฒน์)

เอกสารอ้างอิง

Weber, A. and B.L. Burtt. (1997). Revision of the genus Ridleyandra (Gesneriaceae). Beitrage zur Biologie der Pflanzen 70: 225-273.