สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   กกแก้ว
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559

Rhynchospora nervosa (Vahl) Boeckeler

Cyperaceae

กกมีเหง้า ลำต้นสูงได้ถึง 70 ซม. โคนหนาคล้ายเป็นหัว ใบรูปแถบ ยาวได้ถึง 50 ซม. ปลายเรียวแหลม แบนหรือเป็นร่อง บางครั้งมีขนหยาบหรือขนครุย กาบใบเป็นหลอด ยาวได้ถึง 10 ซม. ใบประดับ 4-5 อัน รูปใบหอกหรือรูปแถบ ยาวได้ถึง 22 ซม. ปลายเรียวแหลม พับงอ ส่วนโคนด้านบนสีขาวมากกว่าหนึ่งในสี่ของความยาว ช่อดอกแบบช่อกระจุกแน่น ออกเดี่ยว ๆ มี 4-16 ช่อย่อย ช่อย่อยรูปไข่แกมรูปขอบขนาน ยาว 0.5-1 ซม. กาบรูปไข่กว้าง ยาว 3-5 มม. สีขาวหรือสีน้ำตาล เกสรเพศผู้ 2-3 อัน ก้านชูอับเรณูยาวได้ถึง 4.5 มม. ยอดเกสรเพศเมีย 2 อัน ยาว 1.5-3 มม. ผลแห้งเมล็ดล่อน เว้าสองด้าน รูปไข่กว้าง ยาว 1-1.5 มม. โคนก้านเกสรเพศเมียรูปสามเหลี่ยมโค้ง ผิวมีรอยย่นตามขวาง

มีถิ่นกำเนิดในอเมริกากลางและอเมริกาใต้ เป็นไม้ประดับทั่วไปในเขตร้อน ชนิดย่อย subsp. ciliata T. Koyama มีลำต้นเป็นกระจุก ใบประดับมีปื้นสีขาวน้อยกว่าหนึ่งในสี่ของความยาวใบประดับ

สกุล Rhynchospora Vahl มีมากกว่า 250 ชนิด พบทั้งในเขตร้อนและกึ่งเขตร้อนโดยเฉพาะในอเมริกา ในไทยเป็นพืชพื้นเมือง 9 ชนิด ชื่อสกุลมาจากภาษากรีก “rhynchos” จะงอย และ “sporos” เมล็ด ตามลักษณะของเมล็ดที่มีโคนเกสรเพศเมียติดทน

ชื่อพ้อง  Dichromena nervosa Vahl

ชื่อสามัญ  star sedge

กกแก้ว: ใบประดับ 4-5 อัน ปลายเรียวแหลม พับงอกลับ ส่วนโคนสีขาวมากกว่าหนึ่งในสี่ของความยาว ช่อดอกแบบช่อกระจุกแน่น ออกเดี่ยว ๆ (ภาพ: cultivated - ราชันย์ ภู่มา)

เอกสารอ้างอิง

Simpson, D.A. (1993). Rhynchospora nervosa: Cyperaceae. Curtis’s Botanical Magazine 10: 117-121.