สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   

เข็มแดง
วันที่ 28 เมษายน 2560

Rauvolfia serpentina (L.) Benth. ex Kurz

Apocynaceae

ดูที่ ระย่อม

กอเหม่
วันที่ 28 เมษายน 2560

Rauvolfia serpentina (L.) Benth. ex Kurz

Apocynaceae

ดูที่ ระย่อม

กะย่อม
วันที่ 28 เมษายน 2560

Rauvolfia serpentina (L.) Benth. ex Kurz

Apocynaceae

ดูที่ ระย่อม

คลาน
วันที่ 28 เมษายน 2560

Rauvolfia serpentina (L.) Benth. ex Kurz

Apocynaceae

ดูที่ ระย่อม

ตูมคลาน
วันที่ 28 เมษายน 2560

Rauvolfia serpentina (L.) Benth. ex Kurz

Apocynaceae

ดูที่ ระย่อม

มะโอ่งที
วันที่ 28 เมษายน 2560

Rauvolfia serpentina (L.) Benth. ex Kurz

Apocynaceae

ดูที่ ระย่อมระย่อม
วันที่ 28 เมษายน 2560

Rauvolfia serpentina (L.) Benth. ex Kurz

Apocynaceae

ไม้พุ่มเตี้ย ใบรูปรี รูปขอบขนาน หรือแกมรูปไข่กลับ ยาว 4-25 ซม. เส้นแขนงใบข้างละ 7-16 เส้น ก้านใบยาว 0.5-2 ซม. ช่อดอกออกเดี่ยว ๆ ตามปลายกิ่ง ยาว 4-11 ซม. ก้านช่อยาว 3-8 ซม. ดอกหนาแน่น ก้านดอกยาว 2-6.5 มม. กลีบเลี้ยงรูปไข่หรือรูปใบหอก ยาว 2-4 มม. ดอกสีขาว แดง ชมพู หรือสีม่วง หลอดกลีบดอกยาว 1-2 ซม. มีขนรอบปากหลอด กลีบดอกรูปรี ยาว 2-5.5 มม. เกสรเพศผู้ติดเหนือโคนหลอดกลีบประมาณ 1 ซม. คาร์เพลเชื่อมติดกันที่โคน เกสรเพศเมียยาว 7-9.5 มม. รวมยอดเกสร ผลออกเป็นคู่ รูปไข่ ยาว 0.5-1 ซม.

พบที่ศรีลังกา อินเดีย เนปาล ภูฏาน พม่า จีน ภูมิภาคอินโดจีน และมาเลเซีย ขึ้นตามป่าเบญจพรรณ ป่าดิบแล้ง และป่าดิบชื้น ความสูงถึงประมาณ 800 เมตร

ชื่อพ้อง  Ophioxylon serpentinum L.

ชื่อสามัญ  Indian snakeroot, Sarpagandha

ชื่ออื่น   กอเหม่ (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน); กะย่อม (ภาคใต้); เข็มแดง (ภาคเหนือ); คลาน, ตูมคลาน, มะโอ่งที (กะเหรี่ยง-กาญจนบุรี); ระย่อม (ภาคกลาง); สะมออู (กะเหรี่ยง-กาญจนบุรี)

ระย่อม: ไม้พุ่มเตี้ย ใบเรียงรอบข้อ 3-5 ใบ ช่อดอกออกเดี่ยว ๆ ตามปลายกิ่ง ดอกรูปดอกเข็ม หลอดกลีบดอกยาว(ภาพ: ท่าสองยาง ตาก - ปรีชา การะเกตุ)

เอกสารอ้างอิง

Li, B., A.J.M. Leeuwenberg and D.J. Middleton. (1995). Apocynaceae. In Flora of China Vol. 16: 157-159.

Middleton, D.J. (1999). Apocynaceae. In Flora of Thailand Vol. 7(1): 50-55.

สะมออู
วันที่ 28 เมษายน 2560

Rauvolfia serpentina (L.) Benth. ex Kurz

Apocynaceae

ดูที่ ระย่อม