สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   

เถาหิน
วันที่ 29 พฤษภาคม 2560

Pyrrosia lingua (Thunb.) Farw. var. heteractis (Mett. ex Kuhn) Hovenkamp

Polypodiaceae

ดูที่ ลิ้นกุรัม

พญางู
วันที่ 29 พฤษภาคม 2560

Pyrrosia lingua (Thunb.) Farw. var. heteractis (Mett. ex Kuhn) Hovenkamp

Polypodiaceae

ดูที่ ลิ้นกุรัมลิ้นกุรัม
วันที่ 29 พฤษภาคม 2560

Pyrrosia lingua (Thunb.) Farw. var. heteractis (Mett. ex Kuhn) Hovenkamp

Polypodiaceae

เฟินเกาะอิงอาศัยหรือขึ้นบนหิน เหง้าทอดเลื้อยยาว เส้นผ่านศูนย์กลาง 2-3.5 มม. เกล็ดยาวได้ถึง 7 มม. โคนและส่วนกลางเกล็ดสีดำ ขอบสีน้ำตาล ช่วงปลายมีขนยาวม้วนงอ ใบสร้างสปอร์และไม่สร้างสปอร์คล้ายกัน เรียบ รูปรีถึงรูปใบหอก หรือแกมรูปไข่ กว้าง 2-7 ซม. ยาว 5-22 ซม. ปลายมนหรือแหลมยาว โคนรูปลิ่มถึงกลม แผ่นใบหนา ด้านล่างมีขนกระจุกรูปดาวสีน้ำตาลอ่อนหนาแน่น ด้านบนมีขนประปราย มีรูหยดน้ำกระจาย ขอบม้วนงอ ก้านใบยาว 1-30 ซม. โคนมีเกล็ดและขนหนาแน่น เส้นแขนงใบชัดเจน เส้นใบไม่ชัดเจน เรียงจรดกัน กลุ่มอับสปอร์กลม กระจายบนแผ่นใบด้านล่างหรือเฉพาะส่วนปลาย (ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ กีบม้าลม, สกุล)

พบที่อินเดีย ภูฏาน จีนตอนใต้ พม่า และภูมิภาคอินโดจีน ในไทยพบทุกภาค ขึ้นในป่าผลัดใบและไม่ผลัดใบ ความสูงถึงประมาณ 2000 เมตร ส่วน var. lingua แผ่นเกล็ดขอบมีขนครุย โคนไม่เป็นสีดำ ในไทยพบทางภาคเหนือที่เชียงใหม่ เชียงราย

ชื่อพ้อง  Polypodium heteractis Mett. ex Kuhn, Pyrrosia eberhardtii (Christ) Ching, P. heteractis (Mett. ex Kuhn) Ching

ชื่ออื่น   เถาหิน (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ); พญางู (เลย); ลิ้นกุรัม (นครราชสีมา)

ลิ้นกุรัม: เฟินเกาะอิงอาศัยหรือขึ้นบนหิน เหง้าทอดเลื้อย แผ่นใบหนา ด้านล่างมีขนกระจุกรูปดาวสีน้ำตาลอ่อนหนาแน่น กลุ่มอับสปอร์กลม กระจายบนแผ่นใบด้านล่าง (ภาพ: ภูหินร่องกล้า พิษณุโลก - ปรีชา การะเกตุ)

เอกสารอ้างอิง

Lindsay, S. and D.J. Middleton. (2012 onwards). Ferns of Thailand, Laos and Cambodia. http://rbg-web2.rbge.org.uk/thaiferns/

Tagawa, M. and K. Iwatsuki. (1989). Polypodiaceae. In Flora of Thailand 3(4): 505-507.