สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   พวงแสด
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

Pyrostegia venusta (Ker Gawl.) Miers

Bignoniaceae

ไม้เถายาวได้ถึง 15 ม. กิ่งเป็นเหลี่ยมเล็กน้อย ใบประกอบเรียงตรงข้าม มี 2-3 ใบย่อย ส่วนมากใบปลายเปลี่ยนรูปเป็นมือจับปลายแยก 3 ส่วน ใบย่อยรูปไข่ ยาว 5-8 ซม. ปลายแหลมยาว ก้านใบยาว 1-2 ซม. ช่อดอกแบบช่อกระจุกแยกแขนง ดอกจำนวนมาก กลีบเลี้ยงเชื่อมติดกันเป็นหลอด ปลายตัดหรือจักตื้น ๆ 5 แฉก ไม่ชัดเจน ขอบมีขนครุย ดอกรูปหลอด สีส้ม ขอบกลีบสีขาว หลอดกลีบดอกยาว 4-6 ซม. กลีบรูปขอบขนาน กลีบบน 2 กลีบ ยาวได้ถึง 1 ซม. กลีบล่าง 3 กลีบ พับงอกลับ ยาวกว่ากลีบบนเล็กน้อย เกสรเพศผู้ 4 อัน ยื่นพ้นปากหลอดกลีบเล็กน้อย รังไข่มี 4 สัน มี 2 ช่อง ยอดเกสรเพศเมียจัก 2 พู ผลแห้งแตก รูปแถบ แบน เมล็ดบาง มีปีกทั้งสองข้าง

มีถิ่นกำเนิดในอเมริกาใต้ เป็นไม้ประดับเป็นซุ้มหรือรั้วทั่วไปในเขตร้อน ใบมีสรรพคุณแก้โรคผิวหนัง และแผลสด

สกุล Pyrostegia C. Presl มี 2 ชนิด พบเฉพาะในอเมริกาใต้ ชื่อสกุลมาจากภาษากรีก “pyr” ไฟ และ “stege” หรือ “stegos” หลังคาหรือซุ้ม หมายถึงลักษณะไม้เลื้อยดอกสีส้มคล้ายไฟเป็นซุ้มหนาแน่น

ชื่อพ้อง  Bignonia venusta Ker Gawl.

ชื่อสามัญ  Fire cracker vine, Flame vine, Golden shower trumpet, Orange trumpet

พวงแสด: ไม้ประดับเป็นซุ้มหนาแน่น กลีบดอกกลีบบน 2 กลีบ กลีบล่าง 3 กลีบ (ภาพ: cultivated - รัมภ์รดา มีบุญญา)

เอกสารอ้างอิง

Staples, G.W. and D.R. Herbst. (2005). A tropical garden flora. Bishop Museum Press, Honolulu, Hawai`i.