สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   หญ้าหลังเม่น
วันที่ 30 ตุลาคม 2560

Pseudechinolaena polystachya (Kunth) Stapf

Poaceae

หญ้าล้มลุกฤดูเดียว มีไหล ลำต้นทอดนอน ยาว 20-40 ซม. ข้อบวมพอง มีขน ใบรูปแถบ ยาว 2-8 ซม. โคนสอบเรียว แผ่นใบมีขน กาบใบสั้นกว่าปล้อง ยาว 2-3 ซม. ขอบมีขน ลิ้นกาบบาง ขอบมีขนครุย ช่อดอกแบบช่อแยกแขนงแคบ ๆ ยาว 13-16 ซม. แกนช่อแบน ก้านช่อยาว 13-14 ซม. ช่อดอกย่อยออกเดี่ยว ๆ เรียงเวียน รูปใบหอกแกมรูปไข่ แบนด้านข้าง ยาวประมาณ 4 มม. มีก้านช่อสั้น ๆ กาบล่างรูปใบหอก บาง มีขนสั้น เส้นกาบ 3 เส้น กาบบนหนา มีขนต่อม เส้นกาบ 5 เส้น ดอกย่อยดอกล่างเพศผู้ กาบยาวประมาณ 4 มม. กาบล่างบาง รูปขอบขนาน มีขนต่อม เส้นกาบ 5 เส้น กาบบนบาง รูปใบหอก ดอกบนสมบูรณ์เพศ กาบรูปไข่แกมรูปขอบขนาน หนา เป็นมันวาว เส้นกาบ 3 เส้น กาบล่างยาวประมาณ 2.5 มม. กาบบนยาวประมาณ 2.2 มม.

พบในเขตร้อน ในไทยพบทุกภาค ขึ้นตามที่ชื้นแฉะ ชายป่าหรือในป่าดิบแล้ง ป่าดิบชื้น และป่าดิบเขา ความสูงถึงประมาณ 1800 เมตร

สกุล Pseudechinolaena Stapf มีประมาณ 6 ชนิด ในไทยพบชนิดเดียว ชื่อสกุลหมายถึงคล้ายหญ้าในสกุล Echinolaena

ชื่อพ้อง  Echinolaena polystachya Kunth

หญ้าหลังเม่น: ช่อดอกแบบช่อแยกแขนงแคบ ๆ แกนช่อแบน ช่อดอกย่อยออกเดี่ยว ๆ เรียงเวียน กาบบนมีขนต่อม (ภาพ: ดอยเชียงดาว เชียงใหม่ - สุคนธ์ทิพย์ ศิริมงคล)

เอกสารอ้างอิง

Chen, S.L. and S.M. Phillips. (2006). Poaceae (Pseudechinolaena). In Flora of China Vol. 22: 500-501.

Gilliland, H.B., R.E. Holttum and N.L. Bor. (1971). A revised Flora of Malaya. Vol. 3. Grasses. Botanic Gardens, Government Printing Office, Singapore.