สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   

เข็มใหญ่
วันที่ 28 เมษายน 2560

Polyspora axillaris (Roxb. ex Ker Gawl.) Sweet ex G. Don

Theaceae

ดูที่ เมี่ยงหลวงเมี่ยงหลวง
วันที่ 28 เมษายน 2560

Polyspora axillaris (Roxb. ex Ker Gawl.) Sweet ex G. Don

Theaceae

ไม้ต้น สูงได้ถึง 20 ม. ใบเรียงเวียน รูปขอบขนานแกมรูปไข่กลับหรือรูปใบหอกกลับ ยาว 12-18 ซม. แผ่นใบหนา เกลี้ยงทั้งสองด้าน ขอบใบเรียบ เส้นแขนงใบไม่ชัดเจน ก้านใบยาว 1-1.5 ซม. ดอกออกเดี่ยว ๆ หรือเป็นคู่ตามซอกใบ ก้านดอกยาว 2-3 มม. ใบประดับ 6-7 อัน ร่วงเร็ว กลีบเลี้ยง 5 กลีบ เรียงซ้อนเหลื่อม รูปไข่กว้าง ยาว 1-1.5 ซม. ด้านนอกมีขน ดอกสีขาว มี 5 กลีบ เรียงซ้อนเหลื่อม เชื่อมติดกันที่โคน กลีบรูปไข่กลับกว้าง ยาว 3.5-5.5 ซม. ปลายกลีบเว้า เกสรเพศผู้จำนวนมาก ก้านชูอับเรณูวงนอกเชื่อมติดโคนกลีบดอก ยาว 1.5-3 ซม. อับเรณูยาวประมาณ 2 มม. รังไข่มีขนสั้นหนานุ่ม ก้านเกสรเพศเมียยาว 1.5-2 ซม. มีขนหนาแน่น ผลแห้งแตกรูปทรงกระบอกปลายแหลม มี 5 ช่อง ยาว 3-8 ซม. แกนกลางติดทน มีหลายเมล็ด แบน เบี้ยว เมล็ดยาว 1.5-2 ซม. รวมปีกที่ปลายเมล็ด

พบที่จีนตอนใต้ ลาว และเวียดนาม ในไทยพบทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ภูกระดึง และภูหลวง จังหวัดเลย ขึ้นริมลำธารในป่าดิบเขา ความสูง 1200-1300 เมตร

สกุล Polyspora Sweet ex G. Don มีประมาณ 40 ชนิด พบเฉพาะในเอเชีย ชื่อสกุลมาจากภาษากรีก “polys” มาก และ “sporos” เมล็ด หมายถึงมีหลายเมล็ด

ชื่อพ้อง  Camellia axillaris Roxb. ex Ker Gawl., Gordonia axillaris (Roxb. Ex Ker Gawl.) D. Dietr.

ชื่ออื่น   เข็มใหญ่, ตีนจำ, เมี่ยงหลวง, แมวคล้องตอ, ส้านเขา, อินทปัฏฐา (เลย)

เมี่ยงหลวง: แผ่นใบหนา เกลี้ยงทั้งสองด้าน ขอบใบเรียบ เส้นแขนงใบไม่ชัดเจน กลีบดอก 5 กลีบ เรียงซ้อนเหลื่อม ผลรูปทรงกระบอก ปลายแหลม (ภาพ: ภูกระดึง เลย - ปรีชา การะเกตุ)

เอกสารอ้างอิง

Bartholomew, B. and T. Min. (2005). New combination in Chinese Polyspora (Theaceae). Novon 15(2): 264-266.

Keng, H. (1972). Theaceae (Gordonia). In Flora of Thailand Vol. 2(2): 143-144.

Min, T. and B. Bartholomew. (2007). Theaceae. In Flora of China Vol. 12: 418.

แมวคล้องตอ
วันที่ 28 เมษายน 2560

Polyspora axillaris (Roxb. ex Ker Gawl.) Sweet ex G. Don

Theaceae

ดูที่ เมี่ยงหลวง

ตีนจำ
วันที่ 28 เมษายน 2560

Polyspora axillaris (Roxb. ex Ker Gawl.) Sweet ex G. Don

Theaceae

ดูที่ เมี่ยงหลวง

ส้านเขา
วันที่ 28 เมษายน 2560

Polyspora axillaris (Roxb. ex Ker Gawl.) Sweet ex G. Don

Theaceae

ดูที่ เมี่ยงหลวง

อินทปัฏฐา
วันที่ 28 เมษายน 2560

Polyspora axillaris (Roxb. ex Ker Gawl.) Sweet ex G. Don

Theaceae

ดูที่ เมี่ยงหลวง