สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   กระเจียน  สกุล
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559

Polyalthia Blume

Annonaceae

ไม้พุ่มหรือไม้ต้น ใบเรียงเวียน ช่อดอกออกตามซอกใบ ตามข้อ หรือลำต้น กลีบเลี้ยง 3 กลีบขนาดเล็ก กลีบดอก 6 กลีบ เรียง 2 วง วงนอกและวงในยาวเท่า ๆ หรือไม่เท่ากัน เรียงจรดกัน เกสรเพศผู้จำนวนมาก ปลายแกนอับเรณูตัด คาร์เพลแยกกัน ก้านเกสรเพศเมียไร้ก้านหรือมีก้าน ยอดเกสรเพศเมียแผ่ขยาย ผลกลุ่ม ผลย่อยมีก้าน มี 1-5 เมล็ด มีสันนูนตามขวางเป็นวง

สกุล Polyalthia มีมากกว่า 100 ชนิด พบในแอฟริกา เอเชีย ออสเตรเลีย และหมู่เกาะแปซิฟิก ในไทยมีมากกว่า 20 ชนิด ชื่อสกุลมาจากภาษากรีก “polys” มาก และ “althos” รักษา หมายถึงมีหลายชนิดที่เป็นพืชสมุนไพร


เอกสารอ้างอิง

Applequist, W.L. (2014). Report of the nomenclature committee for vascular plants: 66. Taxon 63: 1358-1371.

Chaowasku, T., D.M. Johnson, R.W.J.M. van der Ham and L.W. Chatrou. (2015). Huberantha, a replacement name for Hubera (Annonaceae: Malmeoideae: Miliuseae). Kew Bulletin 70: 23. http://dx.doi.org/10.1007/s12225-015-9571-z

Chaowasku, T., D.M. Johnson, R.W.J.M. van der Ham and L.W. Chatrou. (2012). Characterization of Hubera (Annonaceae), a new genus segregated from Polyalthia and allied to Miliusa. Phytotaxa 69: 33–56.

Li, B. and M.G. Gilbert. (2011). Annonaceae. In Flora of China Vol. 19: 691, 694.