สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   ประกายฉัตร  สกุล
วันที่ 29 ธันวาคม 2559

Phyllocyclus Kurz

Gentianaceae

ไม้ล้มลุก ใบที่โคนเป็นกระจุก ใบบนต้นเรียงรอบข้อ ช่อดอกแบบช่อกระจุกด้านเดียว (monochasium) หรือช่อกระจุกซ้อน (dichasium) ใบประดับติดรอบข้อ ติดทน ดอกส่วนมากไร้ก้าน ไม่มีใบประดับย่อย กลีบเลี้ยงและกลีบดอกจำนวนอย่างละ 4-5 กลีบ กลีบเลี้ยงเป็นหลอดหรือรูปคนโท ไม่มีปีก ติดทน ดอกรูปคนโทหรือรูปแตร เกสรเพศผู้ 4-5 อัน ติดประมาณกึ่งกลางหรือเหนือกึ่งกลางหลอดกลีบในระดับเดียวกัน ก้านชูอับเรณูแผ่กว้างที่โคน บางครั้งยาวไม่เท่ากัน รังไข่เหนือวงกลีบ มี 2 คาร์เพล พลาเซนตาตามแนวตะเข็บ เกสรเพศเมียรูปเส้นด้าย ยอดเกสรจัก 2 พู ผลแห้งแตกตามแนวประสาน เมล็ดขนาดเล็ก จำนวนมาก

สกุล Phyllocyclus มี 5 ชนิด รวมบางชนิดที่เคยอยู่่ภายใต้สกุล Canscora ซึ่งมีเกสรเพศผู้หนึ่งอันติดสูงกว่าอันอื่น กลีบเลี้ยงและกลีบดอกจำนวนอย่างละ 4 กลีบ พบที่จีน พม่า และลาว ในไทยอาจมี 3 ชนิด อีกชนิด อาจเป็น P. petelotii (Merr.) Thiv หรือ P. minutiflorus Thiv ที่มีช่อดอกแบบช่อกระจุกซ้อน ชื่อสกุลมาจากภาษากรีก “phyllon” ใบ และ “kuklos” กลม หมายถึงใบรูปวงกลม


เอกสารอ้างอิง

Thiv, M. (2003). A taxonomic revison of Canscora, Cracosna, Duplipetala, Hoppea, Microrphium, Phyllocyclus and Schinziella (Gentianaceae-Canscorinae). Blumea 48: 1-46.

Ubolcholaket, A. (1987). Gentianaceae. In Flora of Thailand. Vol. 5(1): 72-92.