สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   แสลงพันกระดูก
วันที่ 2 ตุลาคม 2560

Phanera similis (Craib) de Wit

Fabaceae

ไม้เถา มีขนกำมะหยี่สีน้ำตาลเทาตามกิ่งอ่อน ช่อดอก และตาดอก ใบรูปไข่กว้าง ยาวได้ถึง 9 ซม. ปลายแฉกลึกมากกว่าหรือประมาณกึ่งหนึ่ง เส้นใบ 11-13 เส้น ก้านใบยาว 1.5-3 ซม. ช่อดอกแบบช่อกระจะ ตาดอกรูปขอบขนาน ยาวประมาณ 1 ซม. ปลายแหลมเป็นแฉกตื้น ๆ ใบประดับรูปแถบ ยาว 0.7-1.6 ซม. ใบประดับย่อยขนาดเล็ก ติดประมาณกึ่งกลางหรือต่ำกว่าบนก้านดอก ก้านดอกยาว 3-8 ซม. ฐานดอกยาว 3-5 มม. กลีบเลี้ยงแยกเป็น 4-5 ส่วน พับงอ ยาวประมาณ 1.5 ซม. ดอกสีขาวอมเขียว กลีบรูปใบพาย โคนเรียวจรดก้านกลีบ ยาว 2.5-3 ซม. มีขนสั้นนุ่ม ก้านกลีบสีแดง ก้านชูอับเรณูยาว 3-3.5 ซม. โคนก้านและอับเรณูสีแดง ยาว 2-3 มม. เกสรเพศผู้ที่เป็นหมัน 7 อัน ยาวประมาณ 1.5 ซม. รังไข่มีขนสั้นนุ่ม ก้านเกสรเพศเมียยาวเท่า ๆ รังไข่ ยอดเกสรรูปโล่ ฝักแบน รูปขอบขนาน ยาวประมาณ 10-15 ซม.

พบที่พม่า และลาว ในไทยพบทางภาคเหนือที่แพร่ น่าน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ขอนแก่น ภาคกลางที่สระบุรี ภาคตะวันออกเฉียงใต้ที่จันทบุรี ขึ้นตามเขาหินปูน ความสูง 200-300 เมตร

ชื่อพ้อง  Bauhinia similis Craib

แสลงพันกระดูก: ใบประดับย่อยติดประมาณกึ่งกลางหรือต่ำกว่าบนก้านดอก กลีบดอกรูปใบพาย (ภาพ: สระบุรี - ราชันย์ ภู่มา)

เอกสารอ้างอิง

Chadburn, H. (2012). Bauhinia kockiana. The IUCN Red List of Threatened Species 2012: e.T19892741A20124252. http://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2012.RLTS.T19892741A20124252.en

Larsen, K., S.S. Larsen and J.E. Vidal. (1984). Leguminosae-Caesalpinioideae (Bauhinia involucellata). In Flora of Thailand Vol. 4(1): 37-38.

Mackinder, B.A. and R. Clark. (2014). A synopsis of the Asian and Australasian genus Phanera Lour. (Cercideae: Caesalpinioideae: Leguminosae) including 19 new combinations. Phytotaxa 166(1): 49-68.