สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   แสลงพัน
วันที่ 2 ตุลาคม 2560

Phanera involucellata (Kurz) de Wit

Fabaceae

ไม้เถา มีขนละเอียดสั้นนุ่มตามกิ่งอ่อน ช่อดอก และตาดอก ใบรูปไข่ ยาว 6-15 ซม. ปลายแฉกลึกประมาณกึ่งหนึ่ง เส้นใบ 9-11 เส้น ก้านใบยาว 3-7 ซม. ช่อดอกแบบช่อกระจะ ตาดอกรูปขอบขนาน ใบประดับรูปขอบขนาน ยาวประมาณ 1 ซม. ใบประดับย่อยรูปรีหรือรูปขอบขนาน ยาว 1.5-2 ซม. ติดใกล้โคนฐานดอก ติดทน ก้านดอกยาว 0.6-1 ซม. ฐานดอกยาว 0.7-1 ซม. กลีบเลี้ยงแยกเป็น 4-5 ส่วน ยาว 1-1.5 ซม. พับงอกลับ ดอกสีเหลืองอ่อนอมเขียว กลีบรูปสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัดหรือรูปสามเหลี่ยม ยาวประมาณ 2 ซม. ขอบจักเป็นคลื่น ก้านกลีบยาวกว่าแผ่นกลีบเล็กน้อย สีแดง ก้านชูอับเรณูยาวประมาณ 3 ซม. สีเขียวเปลี่ยนเป็นสีแดง อับเรณูยาว 4-5 มม. เกสรเพศผู้ที่เป็นหมัน 7 อัน สีแดง ยาว 0.7-1.5 ซม. อับเรณูคล้ายรูปหัวใจ รังไข่เกลี้ยง ก้านเกสรเพศเมียยาวประมาณ 5 มม. ฝักแบน รูปใบหอก ยาวได้ถึง 12 ซม. มีประมาณ 5 เมล็ด เมล็ดแบน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.5-2 ซม.

พบที่พม่า ในไทยพบทางภาคเหนือที่ลำปาง ภาคตะวันออกที่นครราชสีมา และภาคตะวันตกเฉียงใต้ที่กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ขึ้นตามชายป่าดิบแล้ง หรือเขาหินปูนเตี้ย ๆ

ชื่อพ้อง  Bauhinia involucellata Kurz

แสลงพัน: ใบประดับย่อยติดใกล้โคนฐานดอก กลีบรูปสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัดหรือรูปสามเหลี่ยม ก้านกลีบยาวกว่าแผ่นกลีบเล็กน้อย สีแดง (ภาพ: ทองผาภูมิ กาญจนบุรี - สุคนธ์ทิพย์ ศิริมงคล)

เอกสารอ้างอิง

Chadburn, H. (2012). Bauhinia kockiana. The IUCN Red List of Threatened Species 2012: e.T19892741A20124252. http://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2012.RLTS.T19892741A20124252.en

Larsen, K., S.S. Larsen and J.E. Vidal. (1984). Leguminosae-Caesalpinioideae (Bauhinia involucellata). In Flora of Thailand Vol. 4(1): 37-38.

Mackinder, B.A. and R. Clark. (2014). A synopsis of the Asian and Australasian genus Phanera Lour. (Cercideae: Caesalpinioideae: Leguminosae) including 19 new combinations. Phytotaxa 166(1): 49-68.