สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   

กว่าแซก
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2559

Peltophorum dasyrhachis (Miq.) Kurz

Fabaceae

ดูที่ นนทรีป่า

คางรุ้ง
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2559

Peltophorum dasyrhachis (Miq.) Kurz

Fabaceae

ดูที่ นนทรีป่า

คางฮุ่ง
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2559

Peltophorum dasyrhachis (Miq.) Kurz

Fabaceae

ดูที่ นนทรีป่า

จ๊าขาม
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2559

Peltophorum dasyrhachis (Miq.) Kurz

Fabaceae

ดูที่ นนทรีป่า

ช้าขม
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2559

Peltophorum dasyrhachis (Miq.) Kurz

Fabaceae

ดูที่ นนทรีป่า

ตาเซก
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2559

Peltophorum dasyrhachis (Miq.) Kurz

Fabaceae

ดูที่ นนทรีป่านนทรีป่า
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2559

Peltophorum dasyrhachis (Miq.) Kurz

Fabaceae

ไม้ต้นผลัดใบ สูงได้ถึง 30 ม. มีขนสีน้ำตาลแดงตามกิ่งอ่อน แกนช่อ หูใบยาวได้ถึง 1 ซม. แยกสองแฉก แต่ละแฉกแยกแบบขนนก ใบประกอบยาว 15-40 ซม. ใบประกอบย่อยมี 5-9 คู่ ใบย่อยมี 6-16 คู่ รูปขอบขนาน ยาว 1-2.5 ซม. ปลายเว้าตื้น แผ่นใบมีขนสั้นนุ่มด้านล่าง ไร้ก้าน ช่อดอกแบบช่อกระจะ ออกตามซอกใบใกล้ปลายกิ่ง ยาว 15-30 ซม. ใบประดับรูปลิ่มแคบ ยาว 7-9 มม. ติดทน ก้านดอกยาว 2-4 ซม. ตาดอกรูปไข่ กลีบเลี้ยงรูปรี ยาวประมาณ 1 ซม. ด้านนอกมีขน กลีบดอกรูปไข่กลับ โคนมีขนจรดก้านกลีบด้านบน ก้านชูอับเรณูยาว 1-1.5 ซม. รังไข่ไร้ก้าน มีขนละเอียด ฝักรูปใบหอก ปลายและโคนแหลม ยาว 10-15 ซม. ขอบมีปีกกว้าง 4-5 มม. มี 4-8 เมล็ด เรียงตามขวาง

พบที่ภูมิภาคอินโดจีน คาบสมุทรมลายู และสุมาตรา ในไทยส่วนมากพบทางภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงใต้ ขึ้นตามป่าดิบแล้ง และป่าดิบชื้น ความสูงระดับต่ำ ๆ เป็นไม้ประดับและไม้สวนป่า แยกเป็น var. tonkinense (Pierre) K. Larsen & S. S. Larsen ช่อดอกและก้านดอกสั้นกว่า มี 3-4 เมล็ด พบที่ไห่หนาน และภูมิภาคอินโดจีน ซึ่งใน Flora of China มีสถานะภาพเป็นชนิด

ชื่อพ้อง  Caesalpinia dasyrhachis Miq.

ชื่ออื่น   กว่าแซก (เขมร-กาญจนบุรี); คางรุ้ง, คางฮุ่ง (พิษณุโลก); จ๊าขาม, ช้าขม (เลย); ตาเซก (เขมร-บุรีรัมย์); นนทรี (ภาคกลาง); ราง (ส่วย-สุรินทร์); ร้าง, อะราง, อะล้าง (นครราชสีมา, อุดรธานี); อินทรี (จันทบุรี)

นนทรีป่า: หูใบยาว แยกสองแฉก แต่ละแฉกแยกแบบขนนก ช่อดอกแบบช่อกระจะ ออกตามซอกใบใกล้ปลายกิ่ง ใบประดับรูปลิ่มแคบ ติดทน เกสรเพศผู้ 10 อัน แยกกัน รังไข่มีขนละเอียด (ภาพ: ภูวัว บึงกาฬ - สุคนธ์ทิพย์ ศิริมงคล)

เอกสารอ้างอิง

Chen, D., D. Zhang and D. Hou. (2010). Fabaceae (Peltophorum). In Flora of China Vol. 10: 39-40.

Larsen, K., S.S. Larsen and J.E. Vidal. (1984). Leguminosae-Caesalpinioideae. In Flora of Thailand Vol. 4(1): 53-56.

ราง
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2559

Peltophorum dasyrhachis (Miq.) Kurz

Fabaceae

ดูที่ นนทรีป่า

ร้าง
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2559

Peltophorum dasyrhachis (Miq.) Kurz

Fabaceae

ดูที่ นนทรีป่า

อะราง
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2559

Peltophorum dasyrhachis (Miq.) Kurz

Fabaceae

ดูที่ นนทรีป่า

อะล้าง
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2559

Peltophorum dasyrhachis (Miq.) Kurz

Fabaceae

ดูที่ นนทรีป่า

อินทรี
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2559

Peltophorum dasyrhachis (Miq.) Kurz

Fabaceae

ดูที่ นนทรีป่า