สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   ระฆังทอง
วันที่ 28 เมษายน 2560

Pauldopia ghorta (Buch.-Ham. ex G. Don) Steenis

Bignoniaceae

ไม้ต้น สูง 4-7 เมตร ใบประกอบ 2 ชั้น ยาว 20-45 ซม. แกนกลางมีปีกแคบ ๆ ใบย่อยมี 3-4 คู่ รูปรี รูปขอบขนาน แกมรูปไข่หรือรูปไข่กลับ ยาว 3-9 ซม. มีขนหยาบแข็งและต่อมประปรายบนเส้นใบด้านล่างและขอบใบ ปลายแหลมยาว ไร้ก้าน ช่อดอกแบบช่อกระจุกแยกแขนง ออกตามซอกใบ ยาวได้ถึง 20 ซม. กลีบเลี้ยงรูประฆัง ยาว 1-2 ซม. ปลายแยกเป็น 5 แฉกขนาดเล็ก มีต่อมเป็นแถบยาว ดอกรูปแตร หลอดกลีบดอกสีเหลือง ยาว 3-6 ซม. โค้งเล็กน้อย ปลายแยกเป็น 5 แฉก เกือบกลม แผ่นกลีบสีน้ำตาลแดง เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 1.5 ซม. เกสรเพศผู้ 2 คู่ยาวไม่เท่ากัน ยาว 2-2.5 ซม. เกสรเพศผู้ที่เป็นหมันมี 1 อัน ขนาดเล็ก จานฐานดอกรูปวงแหวน ก้านเกสรเพศเมียยาวประมาณ 3 ซม. ผลแห้งแตก รูปแถบ ยาว 22-34 ซม. เมล็ดกลม เส้นผ่านศูนย์กลาง 6-8 มม. ไม่มีปีก

พบที่อินเดีย เนปาล ศรีลังกา จีนตอนใต้ พม่า ลาว เวียดนามตอนบน ในไทยพบทางภาคเหนือที่น่าน ตาก พิษณุโลก นครสวรรค์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่เลย และภาคตะวันตกเฉียงใต้ที่กาญจนบุรี ขึ้นตามพื้นที่เปิดโล่งในป่าดิบแล้ง ความสูงถึงประมาณ 1300 เมตร

สกุล Pauldopia Steenis มีเพียงชนิดเดียว ชื่อสกุลตั้งตามนักพฤกษศาสตร์ชาวฝรั่งเศส Paul Louis Amans Dop (1876-1954)

ชื่อพ้อง  Bignonia ghorta Buch.-Ham. Ex G. Don

ระฆังทอง: ใบประกอบ 2 ชั้น ช่อดอกแบบช่อกระจุกแยกแขนง ดอกรูปแตร โค้งเล็กน้อย สีเหลือง แผ่นกลีบสีน้ำตาลแดง ผลรูปแถบ (ภาพ: ทุ่งใหญ่นเรศวร ตาก - ปรีชา การะเกตุ)

เอกสารอ้างอิง

Santisuk, T. (1987). Bignoniaceae. In Flora of Thailand Vol. 5(1): 45-46.

Zhang, Z.Y. and T. Santisuk. (1998). Bignoniaceae. In Flora of China Vol. 18: 216.