สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   

ก้านประกาย
วันที่ 26 สิงหาคม 2559

Paraboea strobilacea (Barnett) C. Puglisi

Gesneriaceae

ดูที่ จอกฤาษีจอกฤาษี
วันที่ 26 สิงหาคม 2559

Paraboea strobilacea (Barnett) C. Puglisi

Gesneriaceae

ไม้ล้มลุก สูงประมาณ 20 ซม. ใบเรียงตรงข้าม รูปไข่หรือแกมรูปขอบขนาน ยาว 11-14 ซม. ขอบจักมน แผ่นใบมีขนกระจาย ก้านใบยาวได้ถึง 4 ซม. ใบช่วงปลายก้านสั้นโอบหุ้มลำต้น ช่อดอกแบบช่อกระจุกซ้อน ก้านช่อยาวได้ถึง 5 ซม. ช่อซ้อนเหลื่อมกันคล้ายรูปโคน ยาวได้ถึง 4 ซม. ใบประดับรูปครึ่งวงกลม ออกเป็นคู่ซ้อนกัน ยาวประมาณ 3 ซม. กลีบเลี้ยงยาวประมาณ 1 ซม. กลีบบนแยกเป็น 3 กลีบ แฉกลึกประมาณ 5 มม. กลีบล่าง 2 กลีบ แฉกลึกถึงโคน ดอกรูประฆัง เบี้ยว ยาวประมาณ 1.5 ซม. กลีบดอกขนาดประมาณ 5 มม. เกสรเพศผู้ยาวประมาณ 2 มม. อับเรณูกางออก ก้านเกสรเพศเมียยาวประมาณ 8 มม. มีขน ยอดเกสรแบน ผลแห้งแตกรูปกระสวย (ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ ชาฤๅษี, สกุล)

พืชถิ่นเดียวของไทย พบทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ที่กาญจนบุรี ขึ้นบนเขาหินปูน ความสูงประมาณ 850 เมตร

ชื่อพ้อง  Dichiloboea strobilacea Barnett, Trisepalum strobilaceum (Barnett) B. L. Burtt

ชื่ออื่น   ก้านประกาย, จอกฤาษี (ทั่วไป)

จอกฤๅษี: ช่อดอกซ้อนเหลื่อมกันคล้ายรูปโคน ใบประดับรูปครึ่งวงกลม ออกเป็นคู่ซ้อนกัน กลีบดอกรูประฆัง เบี้ยว (ภาพ: ทองผาภูมิ กาญจนบุรี - ธรรมรัตน์ พุทธไทย)

เอกสารอ้างอิง

Barnett, E.C. (1961). New species of the Gesneriaceae from Thailand (Dichiloboea strobilacea). Natural History Bulletin of the Siam Society 20: 25.