สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   

รองเท้านารีอ่างทอง
วันที่ 28 เมษายน 2560

Paphiopedilum godefroyae (God.-Leb.) Stein var. ang-thong (Fowlie) Braem

Orchidaceae

ดูที่ รองเท้านารีเหลืองตรัง