สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   รองเท้านารีเหลืองปราจีน
วันที่ 28 เมษายน 2560

Paphiopedilum concolor (Lindl. ex Bateman) Pfitzer

Orchidaceae

กล้วยไม้ขึ้นบนหินปูนหรือตามพื้นดิน ใบรูปรีหรือรูปขอบขนาน ยาวได้ถึง 14 ซม. แผ่นใบด้านล่างมีจุดสีม่วงหนาแน่น ช่อดอกมี 1-2 ดอก ก้านช่อยาวได้ถึง 8 ซม. ใบประดับรูปไข่ ยาว 1-1.5 ซม. ดอกสีเหลืองอ่อน มีจุดหรือริ้วสีม่วงอมน้ำตาลแดงกระจาย มีขนสั้นนุ่ม กลีบเลี้ยงบนรูปไข่ กว้างยาวเท่า ๆ กัน ปลายกลีบมนหรือเว้าตื้น ยาว 2.5-3.7 ซม. กลีบคู่ข้างรูปรีหรือรูปไข่ โค้งเว้า ปลายมนหรือบุ๋ม ยาว 2-3.5 ซม. กลีบดอกรูปรี ปลายกลีบกลม ยาว 3.5-4.5 ซม. ถุงกลีบปากยาว 3-3.8 ซม. แผ่นเกสรเพศผู้ที่เป็นหมันรูปไข่ เป็นเหลี่ยม ยาว 1-1.3 ซม. ปลายจัก 3 แฉกตื้น ๆ หรือแหลม มีขนครุย รังไข่รวมก้านดอก ยาว 3-5 ซม.

พบในพม่า จีนตอนใต้ และภูมิภาคอินโดจีน ในไทยพบกระจายห่าง ๆ จนถึงภาคใต้ที่ชุมพร ขึ้นตามซอกเขาหินปูนหรือตามพื้นดิน ความสูง 100-1000 เมตร บางครั้งแยกเป็นหลายพันธุ์ ซึ่งน่าจะเป็นลักษณะของ form มากกว่า พันธุ์ผสมที่รู้จักกันดีคือ Paphiopedilum x concolor-bellatulum

ชื่อพ้อง  Cypripedium concolor Lindl. Ex Bateman

ชื่อสามัญ  One colored Paphiopedilum

รองเท้านารีเหลืองปราจีน: ดอกสีเหลืองอ่อน มีจุดหรือริ้วสีม่วงอมน้ำตาลแดงกระจาย กลีบเลี้ยงบนกว้างยาว เท่า ๆ กัน กลีบดอกรูปรี แผ่นเกสรเพศผู้ที่เป็นหมันรูปไข่ เป็นเหลี่ยม (ภาพ: อุ้มผาง ตาก - ปรีชา การะเกตุ)

เอกสารอ้างอิง

Cribb, P.J. (2011). Orchidaceae (Paphiopedilum). In Flora of Thailand Vol. 12(1): 196-216.

Cribb, P.J. (1998). The genus Paphiopedilum. Second Edition. Natural History Publicaion (Borneo) in association with the Royal Botanic Gardens, Kew.

Gruss, O. and L. Roellke. (2003). Paphiopedilum vejvarutianum, eine neue Art aus Thailand - schon seit langem unbeachtet in Kultur. Die Orchidee 54. Die Orchidee: 56-59.

Liu, Z., X. Chen and P.J. Cribb. (2009). Orchidaceae (Paphiopedilum). In Flora of China Vol. 25: 33.