สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   เคลง  สกุล
วันที่ 26 สิงหาคม 2559

Pachycentria Blume

Melastomataceae

ไม้พุ่มอิงอาศัย กิ่งส่วนมากเป็นเหลี่ยมและมีริ้ว ข้อหนา ใบเรียงตรงข้าม เส้นโคนใบ 1-3 เส้น ช่อดอกแบบช่อกระจุกแยกแขนง ออกตามซอกใบหรือปลายกิ่ง บางครั้งลดรูปมีเพียงดอกเดียว ฐานดอกรูปคนโท คอดเหนือรังไข่ กลีบเลี้ยงจักตื้น ๆ 4 กลีบ หรือเรียบ กลีบดอก 4 กลีบ เกสรเพศผู้ 8 อัน ส่วนมากยาวเท่า ๆ กัน อับเรณูรูปแถบ ปลายมีรูเปิด แกนอับเรณูหนา โคนมีเดือย ปลายส่วนมากไม่มีรยางค์ รังไข่มี 4 ช่อง ยาวไม่เกินกึ่งหนึ่งของฐานดอกรูปถ้วย ไม่มีช่องพิเศษ (stamen pocket หรือ extaovarian chamber) ผลสดมีหลายเมล็ด ปลายคอดเป็นวงกลีบเลี้ยง

สกุล Pachycentria มีประมาณ 8 ชนิด พบในเอเชีย โดยเฉพาะภูมิภาคมาเลเซีย ในไทยมี 3 ชนิด คล้ายกับสกุล Medinilla ฐานดอกไม่คอดเหนือรังไข่ รังไข่ยาวและมีช่องพิเศษ ชื่อสกุลมาจากภาษากรีก “pachys” หนา และ “kentron” เดือย ตามลักษณะของอับเรณู


เอกสารอ้างอิง

Renner, S.S., G. Clausing, N. Cellinese and K. Meyer. (2001). Melastomataceae. In Flora of Thailand Vol. 7(3): 462-468.