สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   มังเร่ทราย
วันที่ 30 มีนาคม 2560

Oxyspora balansae (Cogn.) J. F. Maxwell

Melastomataceae

ไม้พุ่ม สูง 1-3 ม. กิ่งอ่อนเป็นเหลี่ยมมีขุยสีน้ำตาลแดง ใบรูปขอบขนานหรือรูปใบหอก ยาว 8-16 ซม. ปลายแหลมยาว โคนแหลมหรือรูปลิ่ม ขอบใบเรียบหรือจักฟันเลื่อยละเอียด แผ่นใบด้านล่างมีขนประปราย เส้นโคนใบข้างละ 1-2 เส้น ก้านใบยาว 1.5-3.5 ซม. ช่อดอกแยกแขนงสั้น ๆ คล้ายช่อเชิงลด ยาว 8-12 ซม. มีขนประปราย ก้านดอกยาว 1-2 มม. ฐานดอกรูปทรงกระบอกหรือคล้ายรูปคนโท ยาว 4-6 มม. ดอกสีชมพู กลีบรูปไข่กลับ ยาว 3-4 มม. อับเรณูยาวประมาณ 3 มม. ผลรูปรี ยาว 5-7 มม. มีริ้ว 8 ริ้ว

พบที่ลาว เวียดนามตอนบน และภาคเหนือของไทยที่เชียงใหม่ น่าน ขึ้นตามชายป่าดิบเขา ความสูง 700-1500 เมตร

ชื่อพ้อง  Allomorphia balansae Cogn.

มังเร่ทราย: ใบเรียงตรงข้าม เส้นโคนใบข้างละ 1-2 เส้น ช่อดอกแยกแขนงสั้น ๆ คล้ายช่อเชิงลด (ภาพ: ดอยภูคา น่าน - ธีรวัฒน์ บุญทวีคุณ)

เอกสารอ้างอิง

Renner, S.S., G. Clausing, N. Cellinese and K. Meyer. (2001). Melastomataceae. In Flora of Thailand Vol. 7(3): 456-458.