สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   

โพแดงแคระ
วันที่ 30 มกราคม 2560

Oxalis hedysaroides Kunth

Oxalidaceae

ดูที่ ผักแว่น2