สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   เอนอ้าหิน
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561

Osbeckia thorelii Guillaumin

Melastomataceae

ไม้พุ่ม สูงได้ถึง 1 ม. ใบรูปขอบขนาน ยาว 2-4 ซม. เกือบไร้ก้าน ปลายแหลมหรือมน โคนแหลมหรือกลม เส้นโคนใบข้างละ 1 เส้น แผ่นใบมีขนสั้นนุ่ม ช่อดอกแบบช่อกระจุกแยกแขนง กลีบดอกและกลีบเลี้ยงจำนวนอย่างละ 5 กลีบ ฐานดอกยาว 5-6 มม. มีขนยาวหนาแน่น กลีบเลี้ยงรูปไข่แกมรูปสามเหลี่ยม ยาว 5-7 มม. กลีบดอกยาว 2-2.5 ซม. เกสรเพศผู้ 10 อัน ก้านชูอับเรณูยาวไม่เท่ากัน อับเรณูยาวเท่า ๆ กัน ยาวประมาณ 8 มม. ปลายมีจะงอย รังไข่สั้นกว่าฐานดอก มีขนหนาแน่น ผลรูปคนโท ยาวประมาณ 9 มม.

พบในภูมิภาคอินโดจีน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออกของไทย ขึ้นตามที่โล่งบนลานหินทราย ในป่าดิบแล้ง ความสูงถึงประมาณ 400 เมตร

เอนอ้าหิน: ช่อดอกแบบช่อกระจุกแยกแขนง กลีบดอก 5 กลีบ ฐานดอกมีขนยาวหนาแน่น เกสรเพศผู้มี 10 อัน ก้านชูอับเรณูยาวไม่เท่ากัน (ภาพ: ภูพาน สกลนคร - ปาจรีย์ อินทะชุบ)

เอกสารอ้างอิง

Chen, J. and S.S. Renner. (2007). Melastomataceae. In Flora of China Vol. 13: 361-363.

Hansen, C. (1977). Contributions to the flora of Asia and the Pacific region: the Asiatic species of Osbeckia (Melastomataceae). Ginkgoana 4: 1-150.

Renner, S.S., G. Clausing, N. Cellinese and K. Meyer. (2001). Melastomataceae. In Flora of Thailand Vol. 7(3): 450-455.