สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   ปุดนกกระทุง
วันที่ 29 ธันวาคม 2559

Orchidantha foetida Jenjitt. & K. Larsen

Lowiaceae

ไม้ล้มลุก สูง 30-50 ซม. ใบรูปใบหอก ยาว 20-40 ซม. ก้านใบยาว 7-12 ซม. ใบประดับรูปใบหอก ยาวได้ถึง 7 ซม. หลอดกลีบเลี้ยงยาว 10-11 ซม. กลีบรูปเรือ ปลายมีติ่งแหลม สีม่วงอมน้ำตาล ยาว 6-6.5 ซม. กลีบดอกคู่ข้างรูปขอบขนาน ยาว 3-3.2 ซม. กลีบปากสีม่วง แนบติดกลีบเลี้ยงคู่ข้าง ยาวเท่า ๆ กัน ก้านชูอับเรณูยาว 8-9 มม. อับเรณูรูปขอบขนาน ยาวประมาณ 9 มม. ก้านเกสรเพศเมียยาวประมาณ 1.7 ซม. ยอดเกสรพูกลางยาวประมาณ 1 ซม. ปลายจักชายครุย พูข้างยาวประมาณ 7 มม. ปลายแยก 2 แฉก จักชายครุย ผลรูปรีกว้าง ยาวประมาณ 5 ซม. (ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ ปุดดิน, สกุล)

พบที่ลาว และภาคตะวันออกของไทยที่อุบลราชธานี ขึ้นตามป่าดิบแล้งระดับต่ำ ๆ

ปุดนกกระทุง: ดอกออกจากเหง้า กลีบเลี้ยงรูปเรือ กลีบปากสั้น ผลแห้งแตกเป็น 3 ส่วน (ภาพ: อุบลราชธานี - ราชันย์ ภู่มา)

เอกสารอ้างอิง

Jenjittikul, T. and K. Larsen. (2002). Orchidantha foetida (Lowiaceae), a new species from Thailand. Nordic Journal of Botany 22(4): 405-407.