สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   จิงจ้อเหลี่ยม
วันที่ 13 กันยายน 2559

Operculina turpethum (L.) Silva Manso

Convolvulaceae

ไม้เถาล้มลุก ยาวได้ถึง 4 ม. ลำต้นเป็นเหลี่ยม ใบรูปไข่ แกมรูปขอบขนาน หรือรูปหัวใจ ยาว 4-14 ซม. แผ่นใบด้านล่างมีขนสั้นนุ่ม ก้านใบยาว 2-10 ซม. มีสันคล้ายปีก ช่อดอกออกสั้น ๆ ตามซอกใบ ส่วนมากมี 1-3 ดอก ก้านช่อยาว 0.5-3 ซม. ใบรูปไข่แกมรูปขอบขนาน ยาว 1-2.5 ซม. มีขนสั้นนุ่ม ก้านดอกยาว 1.5-2 ซม. ขยายในผลยาวได้ถึง 4 ซม. กลีบเลี้ยงรูปไข่ ยาว 1.5-2 ซม. ขยายในผล ดอกรูปแตร สีขาว ยาว 3.5-4 ซม. ปลายจักคล้ายมี 10 กลีบ กลางกลีบมีแถบ เกลี้ยง อับเรณูบิดเวียน ก้านเกสรเพศเมียยาวกว่าเกสรเพศผู้เล็กน้อย ยอดเกสรจัก 2 พู ผลแห้งแตก มี 2-4 กระเปาะกลม ๆ แบน เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 1.5 ซม. ผนังเชื่อมติดกันบางใสครึ่งบนคล้ายฝา มี 2-4 เมล็ด รูปไข่แกมสามเหลี่ยม สีดำ ยาวประมาณ 6 มม. เกลี้ยง (ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ บานบ่าย, สกุล)

พบที่แอฟริกา อินเดีย ปากีสถาน เนปาล ศรีลังกา จีนตอนใต้ พม่า ภูมิภาคอินโดจีนและมาเลเซีย ออสเตรเลีย ในไทยพบทุกภาค ขึ้นตามข้างทาง ริมลำธาร หรือชายหาด ความสูงถึงประมาณ 500 เมตร รากมีสรรพคุณขับพิษ ขับปัสสาวะ

ชื่ออื่น   จิ้งจ้อแดง (ภาคกลาง); จิงจ้อเหลี่ยม (ภาคเหนือ)

จิงจ้อเหลี่ยม: ช่อดอกแบบช่อกระจุก ออกสั้น ๆ ตามซอกใบ ดอกรูปแตร ผลแห้งแตก มี 2-4 กระเปาะ ผนังเชื่อมติดกัน บางใสครึ่งบนคล้ายฝา (ภาพดอก: ปทุมธานี, ภาพผล: ขนอม นครศรีธรรมราช; - ราชันย์ ภู่มา)

เอกสารอ้างอิง

Staples, G. (2010). Convolvulaceae. In Flora of Thailand Vol. 10(3): 451-453.

จิ้งจ้อแดง
วันที่ 13 กันยายน 2559

Operculina turpethum (L.) Silva Manso

Convolvulaceae

ดูที่ จิงจ้อเหลี่ยม