สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   เกล็ดนาคราชใบคลื่น
วันที่ 29 กรกฎาคม 2559

Oleandra undulata (Willd.) Ching

Oleandraceae

เฟินอิงอาศัย ขึ้นบนดิน หรือบนหิน เหง้าทอดเลื้อย เส้นผ่านศูนย์กลาง 3-5 มม. เกล็ดรูปไข่แกมรูปขอบขนาน ยาว 6-7 มม. มีขนยาว ใบเรียงกระจายหรือเรียงชิดกัน รูปใบหอก โคนเรียวแคบ ยาว 15-30 ซม. แผ่นใบด้านล่างมีขนสั้นนุ่ม ก้านใบยาวได้ถึง 20 ซม. ส่วนโคนถึงที่เป็นข้อต่อยาว 1.5-12 ซม. มีขน เส้นใบแยกแขนงครั้งเดียวหรือสองครั้งใกล้เส้นกลางใบ กลุ่มอับสปอร์มีเยื่อคลุมขนาดประมาณ 2.2 มม. มีขนยาว เรียงเป็นระเบียบหรือกระจายข้างละแถวใกล้เส้นกลางใบ

พบที่อินเดีย จีนตอนใต้ พม่า ลาว กัมพูชา และคาบสมุทรมลายู ในไทยพบทุกภาค ขึ้นตามป่าดิบแล้ง บนหินทรายหรือหินปูนที่ค่อนข้างแห้งแล้ง ความสูงถึงประมาณ 1000 เมตร

ชื่อพ้อง  Polypodium undulatum Willd.

เกล็ดนาคราชใบคลื่น: ใบเรียงกระจายหรือเรียงชิดกัน แผ่นใบด้านล่างมีขนสั้นนุ่ม กลุ่มอับสปอร์มีเยื่อคลุม มีขนยาว เรียงเป็นระเบียบหรือกระจายข้างละแถวใกล้เส้นกลางใบ (ภาพ: ภูจองนายอย อุบลราชธานี - ธรรมรัตน์ พุทธไทย)

เอกสารอ้างอิง

Lindsay, S. and D.J. Middleton. (2012 onwards). Ferns of Thailand, Laos and Cambodia. http://rbg-web2.rbge.org.uk/thaiferns/

Tagawa, M. and K. Iwatsuki. (1989). Oleandraceae (Nephrolepis). In Flora of Thailand 3(2): 179-182.

Xianchun, Z. and P.H. Hovenkamp. (2013). Oleandraceae. In Flora of China Vol. 2-3: 747-748.