สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   

มิกกี้เม้าส์
วันที่ 31 ตุลาคม 2559

Ochna thomasiana Engl. & Gilg

Ochnaceae

ดูที่ ตาลเหลือง