สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   

โพวาไหสยี
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

Neohymenopogon parasiticus (Wall.) Bennet

Rubiaceae

ดูที่ โพอาศัยโพอาศัย
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

Neohymenopogon parasiticus (Wall.) Bennet

Rubiaceae

ไม้พุ่ม ส่วนมากอิงอาศัย สูงได้ถึง 2 ม. ทิ้งใบช่วงติดผล หูใบรูปสามเหลี่ยม ยาว 0.5-1 ซม. ร่วงพร้อมใบ ใบเรียงตรงข้าม รูปไข่หรือไข่กลับแกมรูปขอบขนาน ยาว 8-21 ซม. โคนเรียวแคบจรดก้านใบ แผ่นใบมีขนละเอียด เส้นแขนงใบข้างละ 15-28 เส้น ก้านใบยาว 0.5-2 ซม. ช่อดอกแบบช่อกระจุกแยกแขนงคล้ายช่อเชิงหลั่น ออกตามปลายกิ่ง ช่อกระจุกมี 2-5 ดอก ใบประดับขนาดใหญ่รูปไข่แกมรูปใบหอก สีขาวครีม ยาว 6-7.5 ซม. ขยายยาวได้ถึง 9 ซม. ในผล ก้านยาว 1.5-4.5 ซม. ใบประดับย่อยเล็กกว่า ก้านดอกยาว 0.8-2 ซม. ดอกรูปดอกเข็ม มีขนยาว กลีบเลี้ยง 5 กลีบ รูปแถบ ยาว 0.8-1.5 ซม. ติดทน หลอดกลีบดอกยาว 3-5.5 ซม. ปลายแยกเป็น 5 กลีบ รูปไข่กว้าง ยาว 0.5-1 ซม. รังไข่มีขน พลาเซนตารูปจานแบบก้นปิด ยอดเกสรเพศเมียแยก 2 แฉก ผลแห้งแตก รูปโคนหัวกลับ ยาว 1.5-2 ซม. ด้านบนมีฝาเปิด 2 ฝา เมล็ดจำนวนมาก รูปแถบ ยาว 5-7 มม. รวมปีก

พบที่อินเดีย ภูฏาน เนปาล พม่า จีนตอนใต้ และเวียดนามตอนบน ในไทยพบทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขึ้นตามคบไม้ที่มีมอสหนาแน่น หรือที่โล่งตามซอกหินปูนหรือหินทราย ความสูง 1200-2500 เมตร

สกุล Neohymenopogon Bennet อยู่ภายใต้วงศ์ย่อย Rubioideae เผ่า Argostemmateae มี 3 ชนิด พบแถบหิมาลัยตะวันออก จีนตอนใต้ พม่า และเวียดนามตอนบน ในไทยมีเพียงชนิดเดียว ชื่อสกุลเดิมชื่อ Hymenopogon แต่พบว่าซ้ำกับชื่อสกุลของมอส

ชื่อพ้อง  Hymenopogon parasiticus Wall.

ชื่ออื่น   โพวาไหสยี (เชียงราย); โพอาศัย (เชียงใหม่)

โพอาศัย: ไม้พุ่มอิงอาศัย ช่อแยกแขนงคล้ายช่อเชิงหลั่น ใบประดับขยายในผล ดอกรูปดอกเข็มมีขนยาว (ภาพบนและภาพล่างซ้าย: ดอยอินทนนท์ เชียงใหม่, ภาพบน - ราชันย์ ภู่มา, ภาพล่างซ้าย - สุคนธ์ทิพย์ ศิริมงคล; ภาพล่างขวา: ดอยเชียงดาว เชียงใหม่ - ประทีป โรจนดิลก)

เอกสารอ้างอิง

Chen, T. and C.M. Taylor. (2011). Rubiaceae (Neohymenopogon). In Flora of China Vol. 19: 253-254.