สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   กวางดูถูก
วันที่ 29 เมษายน 2559

Naravelia laurifolia Wall. ex Hook. f. & Thomson

Ranunculaceae

ไม้เถา กิ่งมีขนสั้นนุ่ม มีริ้วละเอียด มือจับ 3 อันที่ลดรูปจากใบ ยาว 10-15 ซม. ใบประกอบมี 2 ใบย่อย เรียงตรงข้าม ก้านใบยาว 3-8 ซม. ใบย่อยรูปรีหรือรูปไข่ ยาว 7-17 ซม. ปลายแหลม แผ่นใบค่อนข้างหนา เส้นแขนงใบออกจากโคนข้างละ 1-3 เส้น เส้นใบแตกแขนง ก้านใบย่อยยาว 0.8-2.8 ซม. ช่อดอกแบบช่อกระจุกแยกแขนง มีขนสั้นนุ่ม ก้านช่อยาว 3-10 ซม. ใบประดับรูปแถบ ยาวประมาณ 3 มม. ใบประดับย่อย 2 ใบ ขนาดเล็ก ก้านดอกยาว 1-5.5 ซม. กลีบเลี้ยง 4 กลีบ รูปไข่ ยาว 4-9 มม. ด้านนอกมีขนสั้นนุ่ม พับงอกลับ ดอกสีเหลือง มี 10-12 กลีบ รูปกระบอง ยาว 0.8-1.8 ซม. เกสรเพศผู้จำนวนมาก แผ่กว้าง ยาวได้ถึง 5 มม. อับเรณูกางออกช่วงโคน แกนอับเรณูปลายมีรยางค์สั้น ๆ คาร์เพลจำนวนมาก แต่ละคาร์เพลมีช่องเดียว ผลย่อยออกเป็นกระจุก รูปกระสวย ยาวประมาณ 1 ซม. มีขนสั้นนุ่ม ปลายมีหาง ยาว 3-4 ซม. มีขนยาวนุ่ม ยาว 3-4 มม.

พบที่พม่า ภูมิภาคอินโดจีน ภูมิภาคมาเลเซีย และฟิลิปปินส์ ในไทยพบทุกภาค ขึ้นตามชายป่าดิบแล้ง และป่าดิบชื้น ที่โล่ง ความสูงถึงประมาณ 500 เมตร

สกุล Naravelia DC. มี 6 ชนิด พบเฉพาะในเอเชียเขตร้อน ในไทยมี 4 ชนิด คล้ายกับสกุล Clematis ที่ส่วนมากไม่มีกลีบดอก ชื่อสกุลมาจากภาษาสิงหล “narawael” ที่ใช้เรียก N. zeylanica (L.) DC.

ชื่ออื่น    กวางดูถูก, ดอกตาย, หลอกตาย (ปัตตานี); อุโซมาติ(มาเลย์-ปัตตานี)

กวางดูถูก: ใบประกอบมี 2 ใบย่อย กลีบดอกรูปกระบอง ผลย่อยมีหางยาว มีขนสั้นนุ่ม (ภาพ: กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์; ภาพดอก - ปรีชา การะเกตุ, ภาพผล - สุคนธ์ทิพย์ ศิริมงคล)

เอกสารอ้างอิง

Tamura, M. (2011). Ranunculaceae. In Flora of Thailand Vol. 11(1): 61-65.

ดอกตาย
วันที่ 29 เมษายน 2559

Naravelia laurifolia Wall. ex Hook. f. & Thomson

Ranunculaceae

ดูที่ กวางดูถูก

หลอกตาย
วันที่ 29 เมษายน 2559

Naravelia laurifolia Wall. ex Hook. f. & Thomson

Ranunculaceae

ดูที่ กวางดูถูก

อุโซมาติ
วันที่ 29 เมษายน 2559

Naravelia laurifolia Wall. ex Hook. f. & Thomson

Ranunculaceae

ดูที่ กวางดูถูก