สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   

ดอนย่าขาว
วันที่ 12 ตุลาคม 2559

Mussaenda philippica ‘Aurorae’

Rubiaceae

ดูที่ ดอนย่าควีนสิริกิติ์