สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   

กล้วยแค่
วันที่ 31 มีนาคม 2559 แก้ไข 29 เมษายน 2559

Musa rubra Wall. ex Kurz

Musaceae

ดูที่ กล้วยบัว

กล้วยแวก
วันที่ 31 มีนาคม 2559 แก้ไข 29 เมษายน 2559

Musa rubra Wall. ex Kurz

Musaceae

ดูที่ กล้วยบัวกล้วยบัว
วันที่ 31 มีนาคม 2559 แก้ไข 29 เมษายน 2559

Musa rubra Wall. ex Kurz

Musaceae

ไม้ล้มลุก แตกหน่อไกลจากต้นแม่ ลำต้นเทียมสูง 1-2.5 ม. ใบกว้างได้ถึง 40 ซม. ยาวได้ถึง 1.5 ม. เส้นกลางใบเป็นร่องลึก มีสีแดง ก้านใบยาว 40-50 ซม. ช่อดอกตั้งขึ้น ก้านช่อมีขนละเอียด ใบประดับสีส้มอมแดง ยาว 20-30 ซม. ในช่อดอกเพศเมียมีประมาณ 4 ใบ แต่ละใบประดับมี 4-6 ดอก ดอกยาว 7-8 ซม. กลีบรวมที่ติดกันยาวเท่า ๆ รังไข่ กลีบรวมที่แยกกันสั้น ใบประดับช่อดอกเพศผู้แต่ละใบมี 6-10 ดอก กลีบรวมที่เชื่อมติดกันยาว 3-4 ซม. พับงอ กลีบรวมที่แยกกันรูปเรือ บางใส ยาวประมาณ 1 ซม. ยอดเกสรเพศเมียคล้ายกระบอง ยาวประมาณ 3 มม. จัก 3 พูตื้น ๆ ผลย่อยรูปทรงกระบอกเป็นเหลี่ยม ยาว 8-10 ซม. เมล็ดสีดำด้าน เรียบ (ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ กล้วย, สกุล)

พบที่อินเดีย พม่า และภาคเหนือของไทย ขึ้นตามชายป่าเบญจพรรณ ที่โล่ง ความสูง 300-700 เมตร อนึ่ง กล้วยบัวชนิดนี้มีชื่อในตลาดต้นไม้ M. ornata ‘Bronze’ หรือ M. ornata ‘Red Salmon’ และเคยเข้าใจว่ากลายพันธุ์มาจากกล้วยบัวสีชมพู M. ornata Roxb. ซึ่งมีลำต้นชิดกัน เหง้าสั้นกว่า ก้านช่อดอกไม่มีขน และใบประดับมีสีชมพู

ชื่อพ้อง  Musa laterita Cheesman

หมายเหตุ  ในหนังสือสารานุกรมพืช (ฉบับย่อ) ใช้ชื่อ Musa laterita Cheesman ซึ่งปัจจุบันเป็นชื่อพ้อง (คำระบุชนิดหมายถึงใบประดับสีคล้ายดินลูกรัง) ขอขอบคุณข้อมูลจาก ดร.ศศิวิมล แสวงผล มหาวิทยาลัยมหิดล

ชื่ออื่น   กล้วยแค่ (ภาคเหนือ); กล้วยบัว, กล้วยบัวสีส้ม (กรุงเทพฯ); กล้วยแวก (แม่ฮ่องสอน); ยะมอง, ยะโม (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน)

กล้วยบัว: ช่อดอกตั้งขึ้น ใบประดับสีส้มอมแดง ในดอกเพศเมียแต่ละใบประดับมี 4-6 ดอก กลีบรวมเชื่อมติดกันเป็นหลอด ผลเป็นเหลี่ยมเล็กน้อย (ภาพ: แม่สอด ตาก - ปรีชา การะเกตุ)

เอกสารอ้างอิง

ราชบัณฑิตยสถาน. (2547). อนุกรมวิธานพืชอักษร ก. พิมพ์ครั้งที่ 2. ราชบัณฑิตยสถาน, กรุงเทพฯ.

Cheesman, E.E. (1949). The classification of the bananas. Kew Bulletin 1949: 265-267.

Cheesman, E.E.Cheesman, E.E. (1950). Classification of the Bananas. Kew Bulletin 5: 154.

Joe, A., P.E. Sreejith and M. Sabu. (2016). Notes on Musa rubra Kurz (Musaceae) and reduction of M. laterita Cheesman as conspecific.

Liu, A.Z., W.J. Kress and D.Z. Li. (2010). Phylogenetic analyses of the banana family (Musaceae) based on nuclear ribosomal (ITS) and chloroplast (trnL-F) evidence. Taxon 59(1): 20-28.

Staples, G.W. and D.R. Herbst. (2005). A tropical garden flora. Bishop Museum Press, Honolulu, Hawai`i.

Wu, D. and W.J. Kress. (2000). Musaceae. In Flora of China Vol. 24: 314-315.

กล้วยบัวสีส้ม
วันที่ 31 มีนาคม 2559 แก้ไข 29 เมษายน 2559

Musa rubra Wall. ex Kurz

Musaceae

ดูที่ กล้วยบัว

ยะโม
วันที่ 31 มีนาคม 2559 แก้ไข 29 เมษายน 2559

Musa rubra Wall. ex Kurz

Musaceae

ดูที่ กล้วยบัว

ยะมอง
วันที่ 31 มีนาคม 2559 แก้ไข 29 เมษายน 2559

Musa rubra Wall. ex Kurz

Musaceae

ดูที่ กล้วยบัว